Lid Raad van Commissarissen (financieel profiel)

This search procedure has been closed (10-03-2024).
Field
Supervisory board
Salary
Volgens de WNT-bezoldigingscriteria
Location
Terneuzen
Employment
Permanent
Headhunter
Corsten & Corsten voor Nucleuszorg

De organisatie

Nucleuszorg is een ondersteunende eerstelijnsorganisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Samen met huisartsen, verpleegkundigen, triagisten, praktijkondersteuners huisarts en medewerkers wordt optimale (huisartsen)zorg geboden in een ruime regio. In totaal heeft de organisatie ongeveer 80 medewerkers. Nucleuszorg is in de kern een faciliterende holding van vier zorgbedrijven: Nucleus Huisartsenposten, Nucleus Chronische Zorg, Nucleus Huisartsen-GGZ en Nucleus Facilitair.

Nucleuszorg heeft als doel om samen met de artsen en medewerkers te voorzien in goede en toegankelijke huisartsenzorg; buiten kantooruren via Nucleus Huisartsenposten en tijdens kantooruren met zelfstandig gevestigde huisartsenpraktijken verspreid over de hele regio. Daarnaast ontzorgt Nucleuszorg de huisartsenpraktijken op het terrein van bedrijfsvoering, digitalisering en telefonie. De organisatie draagt bij aan een goede onderlinge relatie tussen huisartsen en behartigt hun collectieve belang.

De huisartsenzorg is al meer dan 20 jaar sterk in ontwikkeling. Voor de gemiddelde huisarts betekent dit in de praktijk dat de patiënt steeds veeleisender wordt, de zorgvraag steeds gecompliceerder, het personeel schaarser, de administratieve lastendruk hoger en alle wachtlijsten in de tweede lijn langer. Deze uitdagingen samen zijn voor de meeste huisartsen te omvangrijk om zelf op te kunnen lossen. Bovendien is het oplossen van deze problemen niet de reden waarom huisartsen voor hun vak kiezen. Deze keuze heeft vooral te maken met de inhoud van het werk: de afwisseling, de diversiteit van de zorg en de relatie met pati?nten. Daarbij blijkt de huisarts veel tijd en energie kwijt te zijn aan het als ondernemer managen van de eigen huisartsenpraktijk; tijd en energie die dus niet aan kwalitatieve patiëntenzorg besteed kan worden.

Door goede ondersteuning biedt Nucleuszorg huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen de mogelijkheid om het leveren van huisartsenzorg weer centraal te zetten in hun leven. Met een goede balans tussen werk en privé, maar zonder invloed te hebben op de inhoudelijke ontwikkeling van het vak en professionele autonomie van de huisarts.

De komende jaren wil Nucleuszorg zich verder ontwikkelen als dé (ondersteunende) organisatie voor de huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen en als hét vliegwiel in de samenwerking en belangenbehartiging van huisartsen in de regio. De kaders hiervoor zijn uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan 2023-2027 ‘Samen professionaliseren’. Een document dat concreet handen en voeten geeft aan de missie, visie en strategie van Nucleuszorg en aan de manier waarop de organisatie haar positie in de regio verder wil verstevigen. Hierin staan de volgende thema’s/doelen centraal:

1. Binnen drie jaar komen tot een gezamenlijke en gedragen regiovisie voor de huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen;
2. Binnen vier jaar een nieuwe en toekomstbestendige organisatiestructuur realiseren die voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving;
3. Binnen drie jaar een duidelijke regiovisie ontwikkelen op de aanschaf, inzet, het gebruik, onderhoud en beheer van digitaliserings- en telefonieoplossingen en datamanagement en -analyse;
4. Binnen twee jaar een duidelijke visie ontwikkelen op de interne en externe communicatie van de organisatie.

De eerste stappen om deze belangrijke doelen te concretiseren zijn inmiddels gezet. Als nieuw lid Raad van Commissarissen help je Nucleuszorg en met name de directeur-bestuurder vanuit je kennis en ervaring op financieel gebied én inzicht in het complexe (huisartsen)zorgveld de bijzondere ambities voor de komende jaren volledig te realiseren.

Organisatiemodel

Nucleuszorg B.V. is als holding eigendom van de bij Coöperatie Nucleuszorg U.A. aangesloten huisartsen. Eind 2022 had de coöperatie 39 leden en twee buitengewone leden. Ruim 30 huisartsen in de regio zijn geen lid, maar werken bijvoorbeeld in loondienst of als ZZP’er. Het aantal aangesloten praktijken is ruim 30, verdeeld over groepspraktijken, duopraktijken en solopraktijken. Organisatorisch en voor wat betreft de omvang en dienstverlening verschillen de praktijken sterk van elkaar. Bij de aangesloten huisartsen staan in totaal ongeveer 100.000 patiënten ingeschreven.

De coöperatie is enig aandeelhouder en de totale jaaromzet van de holding bedraagt op dit moment ongeveer 11 miljoen euro. Er wordt geen winst en/of dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder; eventuele meeropbrengsten binnen de zorgbedrijven gebruikt Nucleuszorg voor het verder verbeteren van het zorgaanbod.

De dagelijkse leiding van de holding is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie en is verantwoordelijk voor de strategische leiding, de financi?le opvolging en de relatie met de strategische partners.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Tenminste tweemaal per jaar leggen directeur-bestuurder en RvC verantwoording voor hun handelen af aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering. De directeur-bestuurder neemt daarnaast deel aan de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen en aan de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie.

De cliënten zijn vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Deze bestaat idealiter uit drie leden afkomstig uit de drie regio’s van Zeeuws-Vlaanderen (Oost, Midden en West). De cliëntenraad zet zich in voor het algemeen belang van alle patiënten in Zeeuws-Vlaanderen als het gaat over de huisartsenposten, chronische zorg en GGZ-zorg. De cliëntenraad doet dit door mee te denken bij beleidskeuzes van Nucleuszorg en advies te geven vanuit het perspectief van de patiënt. De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten, tenzij deze een signaal zijn voor een structureel probleem.

Medewerkers zijn vertegenwoordigd in de ondernemingsraad, bestaande uit een afvaardiging van medewerkers. De ondernemingsraad denkt mee over beleidskeuzes en adviseert primair vanuit het advies van de medewerkers en de organisatie.

De positie

Vanwege een vacature zoekt Nucleuszorg B.V. in Terneuzen een lid Raad van Commissarissen met een financieel profiel. Gezocht wordt een lid met een financiële achtergrond en met bij voorkeur bestuurlijke en beleidsmatige ervaring in de zorg (eerstelijnszorg/huisartsenpraktijken/chronische zorg/GGZ). Een integere professional die vanuit een kritisch-betrokken en onafhankelijke houding samen met de collega-commissarissen de directeur-bestuurder ondersteunt bij het concreet handen en voeten geven aan belangrijke strategische keuzes en ambities voor de toekomst. Een commissaris met voldoende beschikbaarheid die op een goede manier het evenwicht houdt tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de financiële gezondheid en risicobeheersing van Nucleuszorg. Daarnaast is de RvC sparringpartner van de directeur-bestuurder en moet de raad erop toezien dat de directeur-bestuurder de uitvoering van de strategie en de belangen van de stakeholders voldoende borgt. Naast haar toezichthoudende taak staat de RvC de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Bepaalde besluiten van de directeur-bestuurder vereisen goedkeuring van de RvC.

De Algemene Ledenvergadering benoemt, schorst en ontslaat leden van de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de leden is vier jaar met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De RvC bestaat uit drie leden. De Raad van Commissarissen handelt in alles conform de Governancecode Zorg.

Kandidatenprofiel

Voor jou geldt:

 • je herkent je in de visie, doelstelling en ambities van Nucleuszorg
 • je kunt in je toezichthoudende rol denken vanuit patiëntperspectief
 • je kunt een juist evenwicht hanteren tussen betrokkenheid en afstand, tussen toetsen en adviseren, en tussen vertrouwen geven en kritisch volgen
 • je handelt integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijk
 • je kunt op strategische hoofdlijnen toezicht houden waarbij je terughoudend en tegelijkertijd rolvast bent
 • je kunt vanuit je inhoudelijke kennis op niveau tegenwicht bieden in het samenspel met de Raad van Bestuur
 • je zoekt de dialoog, bent gericht op samenwerking en in staat in een team discussies te voeren over de inhoud zonder de relatie onder druk te zetten
 • je bent een vernieuwend denker, staat open voor signalen van derden en hebt oog voor het maatschappelijke en publieke belang van de huisartsenzorg.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

 • een academisch werk- en denkniveau
 • kennis van financiën in brede zin en kennis van het stelsel van zorgfinanciering
 • ervaring met de financieel-economische portefeuille van een (zorg)organisatie, bijvoorbeeld als adviseur
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen in de governancedriehoek Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en coöperatiebestuur
 • bij voorkeur kennis van het werkgebied Zeeuws-Vlaanderen of je bent erin woonachtig, echter dit is geen harde eis.

Verder geldt voor jou:

 • je hebt een stevige, open persoonlijkheid en bent een sterke adviseur
 • je bent gezaghebbend en wekt vertrouwen
 • je bent organisatie- en omgevingssensitief en hebt empatisch vermogen
 • je bent autonoom en relativerend met gevoel voor humor
 • je bent maatschappelijk betrokken.

Het aanbod

De honorering wordt bepaald volgens de WNT-bezoldigingscriteria en de toepasselijke richtlijnen van de NVTZ op dit gebied.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link 

Nucleuszorg laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch bereiken via 0343 – 203 010.

Je belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via onderstaande link naar de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 10 maart. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 12 maart. De data voor de selectiegesprekken bij Nucleuszorg worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (10-03-2024).

About this headhunter - Corsten & Corsten

Corsten & Corsten is een bureau voor executive search, interim-management en mobiliteit in de zorgsector. Wij ondersteunen en begeleiden organisaties op energieke en succesvolle wijze bij de invulling van sleutelposities.

More jobs from Corsten & Corsten on Lintberg

Corsten & Corsten has been active on Lintberg since 2018.