Voorzitter Raad van Toezicht

This search procedure has been closed (06-09-2021).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Limburg
Employment
Permanent
Headhunter
Rieken & Oomen voor Cicero Zorggroep

De organisatie

Cicero Zorggroep ondersteunt mensen met een zorgvraag om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. De bijdrage van Cicero Zorggroep kan bestaan uit eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Een belangrijk element hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van cliënten en het behoud van het eigen sociale netwerk.

Cicero Zorggroep is een innovatieve zorgaanbieder in Zuid-Limburg die op creatieve en flexibele wijze inspeelt op bestaande en nieuwe zorgbehoeften van cliënten. Dat doet ze alleen of samen met andere organisaties, voor wie zij een betrouwbare samenwerkingspartner is. Zij levert kwalitatief hoogstaande dienstverlening, meet die kwaliteit en legt daarover verantwoording af. Cicero Zorggroep doet dit vanuit haar kernwaarden, vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Begin 2020 werd de nieuwe strategie van Cicero Zorggroep voor de jaren 2020-2025 vastgesteld: ‘Ouderenzorg 8.0, Een eigenwijze koers’. De kern van de strategie Ouderenzorg 8.0 is zo veel mogelijk voorkomen dat mensen langdurig moeten worden opgenomen. Cicero gelooft in een toekomst van het verpleeghuis als tijdelijk interventiecentrum. Het streven is verpleeghuiszorg voor 1 op de 3 cliënten als tijdelijke interventie in te kunnen zetten binnen nu en 5 jaar. Soms kan dat betekenen dat cliënten eerder dan nu worden opgenomen maar dan tijdelijk, waardoor mensen na kortere tijd definitief en veilig verantwoord naar huis kunnen. Het doel is niet langer thuisblijven vóór de opname, maar langer thuisblijven in algemene zin.

Ouderenzorg 8.0 concentreert zich op:

 • Investeren in vroeg-signalering en preventie ter voorkoming van langdurige verpleeghuisopname, doorontwikkeling van de frontoffice-functies, herinrichting van de primaire processen binnen de intramurale zorg en het verder versterken en verhogen van de deskundigheid van medewerkers.
 • Het programma ‘Medewerker Cruciaal’ waarbij Cicero de komende jaren fors gaat investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap.
 • Het implementeren van een structuur voor innovatie en organisatieontwikkeling. Slimme innovaties en technologie zijn nodig om de strategie van langer thuis en terug naar huis te kunnen uitvoeren in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
 • Realiseren van vernieuwend aanbod op het gebied van huisvesting al dan niet samen met anderen zoals woningbouwcorporaties. Woon-zorgconcepten, die flexibeler zijn en een korte afschrijvingsduur hebben.
 • Versterken van verbindingen binnen en buiten de organisatie. Doel hiervan is op de momenten waar het ertoe doet samen te werken en tijdig de juiste informatie te delen met huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanagers en zorgtoewijzers, maar ook met grote partijen zoals de GGZ, woningbouwcorporaties en gemeenten, kan een passend aanbod voor cliënten gerealiseerd worden.

Cicero Zorggroep werkt met een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en heeft de volgende bedrijfsonderdelen met ieder een eindverantwoordelijke in het managementteam: Intramurale Zorg, Revalidatie en Herstelzorg, Thuiszorg en Transmurale Zorg, en Innovatie en Organisatieontwikkeling.

De positie

Een ervaren toezichthouder, met bijzondere affiniteit voor de (ouderen)zorg en de visie van Cicero Zorggroep daarop en het natuurlijke gezag om de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht (RvT) te vervullen. Iemand met ervaring en kijk op governance-vraagstukken, die zorgt voor een goede oordeels- en besluitvorming door de RvT en de randvoorwaarden waaronder de RvT haar rol goed kan invullen.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat statutair uit tenminste vijf personen, waarvan één is benoemd op voordracht van de Centrale Cliënten Raad (CCR).

De RvT oefent de statutair opgelegde taken uit en richt het toezicht zodanig in, dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin optimaal tot uiting komt. De RvT neemt de statutair toegewezen beslissingen, zoals de goedkeuring van belangrijke strategische, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen, treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de RvB en functioneert als werkgever voor de RvB.

Onderwerpen op de agenda van de RvT zijn:

 • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van Cicero Zorggroep.
 • De kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteunende processen.
 • De organisatie en haar performance.
 • Het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg.
 • Het functioneren en handelen van de RvB, alsmede de continuïteit van het bestuur.
 • Belangrijke externe ontwikkelingen.
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie van Cicero Zorggroep.

De RvT gaat uit van een positief mensbeeld in haar toezichthoudende rol en gaat uit van vertrouwen. Uitgangspunt is dat zowel de leden van de RvT als de bestuurder beschikken over een moreel kompas en van daaruit handelen in het belang van de organisatie. De leden van de RvT opereren vanuit een ’lerende houding’, geven feedback aan elkaar, spreken elkaar aan en zijn ontvankelijk voor feedback van de stakeholders. Toezicht wordt daarbij niet meer alleen gezien als inspectie of controle achteraf, maar vervult ondertussen veel meer een scharnierfunctie in de beleidscyclus.

De RvT legt verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht en de wijze waarop ze haar rol invulling heeft gegeven aan de stakeholders van de organisatie.

Kandidatenprofiel (algemeen)

Voor de RvT als geheel gelden de volgende eisen:

 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Cicero Zorggroep in het bijzonder.
 • Academisch werk- en denkniveau en algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Cicero stellen.
 • Strategisch inzicht en helikopterview, het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de RvB voorgelegde aangelegenheden.
 • Integriteit, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijk, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Maatschappelijk heterogene samenstelling qua kennis, ervaring en netwerken en zo mogelijk een evenwichtige samenstelling in termen van man/vrouw.
 • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
 • Onafhankelijkheid en kritisch in denken, met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Handelend in overeenstemming met de Governance code zorg 2017.
 • Standvastigheid, maar als teamplayer bereid tot concessies en consensus; geen solisme.
 • Vermogen om te reflecteren op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Bereidheid en vermogen om vergaderingen bij te wonen en deze naar behoren voor te bereiden.

Kandidatenprofiel (specifiek voor de voorzitter)

Van de voorzitter van de RvT worden, naast de algemene aspecten uit deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Het vermogen hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen.
 • Over de persoonlijkheid en achtergrond beschikken om een leidende rol te vervullen bij de oordeels- en besluitvorming van de RvT.
 • Strategisch en ondernemend inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl.
 • Een heldere, moderne visie op Good Governance.
 • Over inzicht en overzicht beschikken ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de bestuurder.
 • Een coördinerende en faciliterende rol weet te pakken in de bevordering van de groepscohesie van de RvT.
 • Vergaderleider, procesbewaker, bevordert ieders inbreng, sturend op besluitvorming.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke sensitiviteit en verbindend vermogen; weet een prettige werksfeer te creëren met collega’s, de RvB, medezeggenschapsorganen en managementteam.
 • Weet een constructieve relatie met de bestuurder te creëren waarbij vanuit beide kanten met respect en wederzijds vertrouwen een dusdanige veilige situatie gecreëerd wordt waarin de bestuurder zich ook kwetsbaar kan opstellen.
 • Vanuit de RvT de eerst aangewezene is om de rol als werkgever naar de bestuurder nader in te vullen. Vanuit deze werkgeversrol beslist de raad van toezicht over de profielschets, benoeming, arbeidsvoorwaarden en beloning, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur. Bij de benoeming van een bestuurder toetst de raad van toezicht diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de bestuursfunctie.
 • Over zodanige eigenschappen en uitstraling beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van Cicero Zorggroep kan vervullen.
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid hebben om in crisissituaties beschikbaar en bereikbaar te zijn voor de bestuurder en voor externen.

De taken van de voorzitter zijn onder meer:

 • Het (samen met de RvB) voorbereiden van de agenda van de RvT.
 • Het leiden van de vergaderingen van de RvT en toezien dat de RvT adequaat functioneert.
 • Zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de RvT en erop toezien dat de leden van de RvT kunnen beschikken over de benodigde informatie.
 • Toezien dat de RvT de kennis op peil houdt en dat de contacten van de RvT met de RvB en de medezeggenschap naar behoren verlopen.
 • Toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de RvT en zijn leden en dat de bestuurder jaarlijks op het functioneren wordt beoordeeld.
 • Namens de RvT aanspreekpunt zijn voor leden van de RvT, de RvB en derden.

Honorering

De RvT vergadert minimaal zesmaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. U dient uit te gaan van een frequentie van tien bijeenkomsten per jaar. Tevens neemt de raad deel aan organisatie-brede bijeenkomsten en vindt twee keer per jaar overleg plaats met de medezeggenschapsorganen en de Professionele Advies Raad (PAR).

Elk lid ontvangt een passende vergoeding conform de NVTZ-code. De vergoeding voor de voorzitter RvT bedraagt € 20.200,- per jaar. Voor de leden van de RvT wordt door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering, inclusief rechtsbijstandverzekering, afgesloten.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link vóór 6 september 2021. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Karin Straus op dinsdag 20 juli van 16.00 – 17.00 uur of op dinsdag 31 augustus van 16.00 – 17.00 uur. Karin is telefonisch te bereiken via nummer 043-321 96 07.

De begeleiding van deze procedure is in handen van Rieken & Oomen in de persoon van Karin Straus. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Met de hieruit geselecteerde kandidaten zullen er gespreksrondes plaatsvinden met de selectiecommissie. De CCR wordt actief betrokken bij het wervings- en selectieproces van alle leden van de RvT. Daarnaast geldt voor alle leden dat over een voorgenomen benoeming advies wordt ingewonnen bij de OR en de CCR. Een kennismakingsgesprek met een afvaardiging van de OR en de PAR maakt tevens onderdeel uit van de procedure.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (06-09-2021).

About this headhunter - Rieken & Oomen

Rieken & Oomen bestaat sinds 1988 en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met werving, selectie en executive search van professionals, managers, bestuurders en toezichthouders voor organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Dit doen we voor zowel reguliere functies als voor interimfuncties.

More jobs from Rieken & Oomen on Lintberg

Rieken & Oomen has been active on Lintberg since 2014.