Voorzitter Raad van Toezicht

This search procedure has been closed (14-06-2021).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Limburg
Employment
Permanent
Headhunter
Rieken & Oomen voor MEE Zuid-Limburg

De organisatie

MEE Zuid-Limburg biedt cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of kwetsbaarheid. Deze cliëntondersteuning bestaat uit informatieverstrekking, advies en/of praktische ondersteuning bij vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, werk, wonen of zorg. Ook professionals, mantelzorgers en familie kunnen bij MEE voor vragen terecht. Samen wordt gekeken wat iemand nodig heeft en hoe dit gerealiseerd kan worden. 

In totaal zijn er in Nederland zo’n twintig MEE-organisaties, verenigd in een coöperatieve vereniging. MEE Zuid- Limburg levert haar diensten aan cliënten uit alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten. Hoewel cliëntondersteuning betrekking kan hebben op alle levensgebieden, wordt vanuit de gemeenten de cliëntondersteuning vooral gekoppeld aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet en soms aan de Participatiewet. Met name op dit laatste terrein wordt verwacht dat de ondersteuningsvragen in de toekomst zullen stijgen. 

De decentralisaties van het sociaal domein, zoals die de afgelopen jaren zijn ingezet, hebben ook stevige impact op de activiteiten van MEE. Juist in de onzekerheid van alle ontwikkelingen, probeert MEE een anker te zijn dat haar cliënten houvast geeft om met alle veranderingen om te gaan. Bij MEE staat de cliënt centraal en ligt het accent op de onafhankelijkheid ten opzichte van de zorgaanbieders en opdrachtgevers. Vanuit het perspectief van de cliënt wordt hieraan veel waarde gehecht. Van oudsher staat MEE hierom bekend. Hoewel gemeenten de belangrijkste financiers zijn, is het erg belangrijk om deze onafhankelijkheid van zowel gemeenten als zorgaanbod goed te borgen. Regie over eigen leven, eventueel met wat ondersteuning, is het uitgangspunt.

De dienstverlening van MEE Zuid-Limburg kan als volgt nader worden omschreven:

 • Individuele cliëntondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)/ Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
  • Cliëntondersteuning van MEE richt zich op mensen met complexe vragen op verschillende levensgebieden. Burgers van alle leeftijden en hun netwerk kunnen bij MEE terecht. In 2019 werden er door MEE Zuid-Limburg 6415 mensen onder de noemer van de WMO/WLZ cliëntondersteuning geholpen. De grootste groep daarvan waren mensen met een (licht) verstandelijke beperking. 
 • Integrale vroeghulp
  • Integrale vroeghulp zijn begeleidingstrajecten voor kinderen van 0-7 jaar bij wie de ontwikkeling anders/vertraagd verloopt en hun ouders. MEE Zuid-Limburg levert, naast de coördinatie van het regionale expertise netwerk Integrale Vroeghulp, waarbinnen dertien aangesloten partners hun multidisciplinaire expertise hebben gebundeld, ook inhoudelijke expertise in de vorm van casemanagement/trajectbegeleiding voor ouders en kind. 
 • Groepsgerichte activiteiten
  • Naast individuele trajecten ondersteunt MEE mensen ook zoveel mogelijk in groepsverband via cursussen, trainingen, lotgenotengroepen en voorlichtingsbijeenkomsten. 

De ambitie van MEE Zuid-Limburg is om vanuit missie en visie mensen te versterken in hun eigen kracht. Hiervoor is het van belang om professionele cliëntondersteuning te borgen. Het behoud van de kennis, de organisatie en de merkwaarde van MEE ziet men als belangrijk middel om dit te realiseren. Ook samenwerking met anderen is hiervoor nodig. 

Om deze ambities te realiseren zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van professionalisering, kwaliteitsmanagement, werkprocessen, effectiviteit en efficiency, cultuur, ICT, ketensamenwerking, organisatie en huisvesting. 

De positie

Een ervaren toezichthouder, die nog midden in het werkzame leven staat en het natuurlijke gezag heeft om de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen. Iemand met goede kijk op governance-vraagstukken, die zorgt voor een goede oordeels- en besluitvorming door de RvT en de randvoorwaarden waaronder de RvT haar rol goed kan invullen. Iemand met affiniteit met maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling en grondslag van MEE Zuid-Limburg in het bijzonder. 

Taken & verantwoordelijkheden

MEE Zuid-Limburg werkt conform Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. De Raad van Bestuur (RvB) van MEE Zuid-Limburg wordt gevormd door één bestuurder. De bestuurder is tevens directeur van de organisatie. De bestuurder geeft leiding aan het managementteam van de organisatie, bestaande uit twee managers en de controller. Bij MEE Zuid-Limburg werken 76 medewerkers.

De Raad van Toezicht (RvT) van MEE Zuid-Limburg speelt een belangrijke rol in het adviseren van de bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. 
De RvT is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De bestuurder bepaalt het beleid en voert uit. De RvT ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de directie.

De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Zorgdragen voor een goed functionerende bestuurder.
 • Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht.
 • Functioneren als klankbord voor de bestuurder.
 • Integraal toezicht houden op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie.
 • Goedkeuren van strategische beslissingen van de bestuurder.

De RvT van MEE Zuid-Limburg vervult haar functie vanzelfsprekend binnen de kaders van de statuten en het regelement van de RvT. Daarnaast conformeert de RvT van MEE Zuid-Limburg zich aan de kenmerken van het “toezicht nieuwe stijl”. Daarvoor heeft men een toezichtplan opgesteld dat bestaat uit vier onderdelen: de toezichtvisie, het toezichtkader, het toetsingskader en een informatie-overzicht. Het toezichtplan wordt jaarlijks gebruikt als kader voor de beoordeling van het eigen functioneren.  Kenmerken van het toezicht nieuwe stijl bij MEE Zuid-Limburg zijn: altijd aanspreekbaar, open, maatschappelijk & divers, zichtbaar & transparant, pro- en interactief, dialoog, reflecterend, sparringpartner en waardengericht.  

De RvT bestaat op dit moment, in afwijking van de statuten, uit vier leden. Gedurende een pilotperiode van twee jaar (2021/2022) zal gekeken worden of dit aantal, in relatie tot de omvang en complexiteit van de organisatie, voldoende is. Aanstelling van de leden geschiedt in principe voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk. Vanwege de wens om meer gelijkmatigheid in het rooster van aftreden aan te brengen, is de eerste benoemingsperiode voor deze vacature ingekort tot drie jaar.  

De RvT heeft vier commissies die geen besluitvormende bevoegdheden hebben, maar die zaken voorbereiden en waar nodig advies geven aan de voltallige RvT. De commissie Financiën komt vier keer per jaar bij elkaar, de commissie Personeel komt twee keer per jaar bij elkaar. De commissie Juridische zaken en Sociaal domein komen alleen bij elkaar als dat nodig is. 
De RvT streeft een diverse samenstelling na, met een evenwichtige verdeling naar geslacht, leeftijd en achtergrond. 

Kandidatenprofiel

Het profiel van een lid van de RvT dient ertoe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat: 

 • Er voldoende affiniteit met maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling en grondslag van MEE Zuid Limburg in het bijzonder is. 
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt. 
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan werk-inhoudelijke, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. 
 • De leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder voldoende onafhankelijk en kritisch opereren. 
 • Adequaat wordt voorzien in het met raad terzijde staan van de bestuurder. 

Ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en samen te werken binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RvT. Gezocht wordt naar kandidaten met een academisch werk- en denkniveau, met ruime bestuurlijke kennis en ervaring. 
De leden zijn bij voorkeur (nog) werkzaam in en afkomstig uit een professionele maatschappelijke werkomgeving of het bedrijfsleven. Zij blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in het algemeen en de dienstverlenende functie van MEE Zuid Limburg in het bijzonder. Voorts zijn ze maatschappelijk actief en heeft het de voorkeur als leden van de RvT binding hebben met het werkgebied van MEE Zuid-Limburg. 

Specifiek voor de voorzitter:

Van de voorzitter van de RvT worden, naast de algemene aspecten uit deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen.
 • Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de oordeels- en besluitvorming van de RvT.
 • Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de bestuurder.
 • Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van MEE Zuid-Limburg kan vervullen.
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid te hebben om ook in crisissituaties beschikbaar en bereikbaar te zijn voor de bestuurder en voor externen. 

De taken van de voorzitter zijn onder meer:

 • Het (in principe samen met de bestuurder) voorbereiden van de agenda van de RvT.
 • Het leiden van de vergaderingen van de RvT.
 • Zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de RvT en erop toezien dat de leden van de RvT kunnen beschikken over de benodigde informatie.
 • Toezien dat de RvT de kennis op peil houdt.
 • Toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de RvT en zijn leden.
 • Toezien dat de bestuurder jaarlijks op het functioneren worden beoordeeld. 
 • Toezien dat de contacten van de RvT met de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad naar behoren verlopen.
 • Toezien dat eventuele commissies van de RvT adequaat functioneren.
 • Namens de RvT aanspreekpunt zijn voor leden van de RvT, de bestuurder en derden. 

Honorering

De RvT vergadert tenminste vijfmaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De RvT vergadert in principe in de avonduren. Daarnaast is er een jaarlijkse strategie-dag inclusief zelfevaluatie van de RvT en wordt er van de leden van de RvT verwacht dat een vertegenwoordiging van hen ook aanwezig is op belangrijke momenten voor de organisatie.

De RvT ontvangt voor haar werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding van € 2482,-. Voor de leden van de RvT wordt door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering, inclusief rechtsbijstandverzekering, afgesloten.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Karin Straus op donderdag 3 juni tussen 16.00 – 17.00 uur of op donderdag 10 juni tussen 16.00 – 17.00 uur, telefonisch te bereiken via nummer 043-321 96 07. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 14 juni 2021. 

Procedure

De begeleiding van deze procedure is in handen van Rieken & Oomen in de persoon van Karin Straus. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.

Met de hieruit geselecteerde kandidaten zullen er gespreksrondes plaatsvinden met de selectiecommissie. Ook zal er een kennismakingsgesprek zijn met de bestuurder. 

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (14-06-2021).

About this headhunter - Rieken & Oomen

Rieken & Oomen bestaat sinds 1988 en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met werving, selectie en executive search van professionals, managers, bestuurders en toezichthouders voor organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Dit doen we voor zowel reguliere functies als voor interimfuncties.

More jobs from Rieken & Oomen on Lintberg

Rieken & Oomen has been active on Lintberg since 2014.