Voorzitter Raad van Commissarissen

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Maastricht
Employment
Permanent
Headhunter
Delfin Executives voor LIOF

De organisatie

LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Limburg en heeft als missie de positie van Limburg internationaal uit te bouwen door versterking van het MKB. LIOF’s bijdrage is gericht op het creëren van banen in sectoren waar Limburg sterk in is en waar LIOF een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere actoren, namelijk de sectoren maakindustrie en logistiek en de cross-overs vanuit deze sectoren naar agro/food, chemie & materialen, smart services en life sciences & health.

De belangrijkste doelgroep voor LIOF is het MKB in Limburg. LIOF heeft als ambitie om één (virtueel) loket te zijn voor uitdagingen waarmee het MKB in Limburg wordt geconfronteerd op het gebied van groei, innovatie en continuïteit. LIOF richt zich daarbij op het ondersteunen van bedrijven en op het versterken van sectoren en bedrijfsketens. Daarnaast richt LIOF zich, in nauwe samenwerking met NFIA en de provincie Limburg, op de vestiging en verankering van buitenlandse bedrijven in Limburg.

Ter ondersteuning van het MKB biedt LIOF een samenhangend geheel van kennis, kapitaal en netwerk.

LIOF heeft als kerntaken Business Development en Participaties & Financieringen. De activiteiten bestaan uit:

 • het initiëren van projecten en programma’s om de concurrentiekracht van het MKB te versterken
 • clustervorming
 • participatie in business development projecten door consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • het aantrekken en verankeren van vestigingen van (buitenlandse) ondernemingen in Limburg
 • het risicodragend participeren in bedrijven.

Er is een Raad van Commissarissen die de toezichtfunctie uitoefent op de organisatie. Parallel aan de RvC wordt een investeringscommissie ingericht die de investeringsvoorstellen (financieringen en participaties) zal toetsen.

De positie

Als voorzitter van de RvC bent u verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC. U vervult een proactieve rol in de adviserende en ondersteunende taak richting Directie en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de AvA. Tevens vervult u als Voorzitter, indien gewenst, een intermediaire rol tussen LIOF en haar aandeelhouders en subsidiënten / participanten en initieert de jaarlijkse evaluatie van de RvC en de Directie.

Op basis van de gewenste kennis, ervaring en deskundigheid die nodig is om als RvC als geheel toezicht te houden op de werkterreinen van LIOF is per lid een apart profiel geformuleerd. Voor de voorzitter is een apart profiel opgesteld (zie functie-eisen). Deze profielen bestaan uit een aantal specifieke eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden. Individuele leden van de RvC beschikken over een dusdanige combinatie van een aantal van deze eisen zodat alle gewenste kennis, ervaring en deskundigheden door de voltallige RvC zijn afgedekt.

Kandidatenprofiel

De voorzitter is een bestuurder en/ of (ex) ondernemer die met natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te verbinden. U beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op financieel-economische disciplines. In uw ervaringsprofiel komen meerdere velden samen:

 • ondernemerschap
 • (internationale) ervaring met economische ontwikkelingen
 • ervaring met bedrijfsfinancieringen
 • innovatie, marketing, commercie
 • en ervaring en affiniteit met gemeenten, provincie, Rijk en publiek-private samenwerkingen.

Als Voorzitter van de Raad van Commissarissen herkent u zichzelf daarnaast in onderstaande:

 • (Ex) Bestuurder van een (middel) grote onderneming en/of een overheidsinstelling, met ruime ervaring met het werken op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven
 • Kennis van regionale economische ontwikkelingen in Limburg en relevant (internationaal) netwerk
 • Visie op regionale en nationale economische ontwikkelingen, overheidsbeleid, activiteiten van marktpartijen en rol en kerntaken van LIOF
 • Kennis van alle aspecten van het ondernemingsbeleid (w.o. strategievorming, algemeen management, financiën, business control, marketing, HRM en commercie)
 • Goede kennis van corporate governance en meer specifiek gevoel voor het samenspel tussen aandeelhouders, Directie en RvC vanuit ieders verantwoordelijkheden
 • In staat de reikwijdte van de te nemen beslissingen op de posities van bij LIOF betrokken stakeholders te overzien
 • Ervaring met het acteren op diverse niveaus in het openbaar bestuur en een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • Kennis van politieke / bestuurlijke besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfseconomisch inzicht om de reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten
 • Op basis van ervaring en netwerk goed in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met en een klankbord te zijn voor de Directie
 • In staat om de rol van voorzitter van de RvC op een adequate wijze te vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, bestuurlijke ervaring en gevoel voor belangentegenstellingen
 • Inspirerend en verbindend leider
 • Onpartijdig en onafhankelijk in opstelling en oordeelsvorming.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie en u voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan verzoeken wij u om vóór 4 februari 2018 uw motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via onderstaande link. 

Wij willen u informeren dat een integriteitsonderzoek onderdeel kan uitmaken van deze procedure.

LIOF wordt in deze werving- en selectieprocedure exclusief begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Buren (06-52376777) of Mark Simons (06-52376775).

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg publiceert deze vacature, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (06-02-2018).

About this headhunter - Delfin Executives

Delfin Executives helpt organisaties nog succesvoller te worden. Daarom werven wij kandidaten die het verschil maken. Waarbij wij een sterke focus hebben op directie, management en toezichthoudende posities in Zuid-Nederland.

More jobs from Delfin Executives on Lintberg

Delfin Executives has been active on Lintberg since 2017.