Voorzitter & Lid Raad van Toezicht (2x)

This search procedure has been closed (18-12-2020).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Maastricht
Employment
Permanent
Headhunter
Rieken & Oomen voor XONAR

De organisatie

XONAR biedt gespecialiseerde jeugdhulp bij opgroei- en opvoedproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook vrouwen (en hun kinderen) die in moeilijkheden verkeren of slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen bij XONAR terecht voor hulp en ondersteuning, evenals (aanstaande) tienermoeders. Verder biedt XONAR kleinschalige en beschermde opvang aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

XONAR heeft zo’n twintig locaties verspreid over het zuiden van Limburg en we werken samen met ruim vijfhonderd pleeggezinnen. Bij XONAR zetten circa 630 enthousiaste medewerkers (530 FTE) zich in voor het welzijn van (jonge) mensen en moeders, die tijdelijk in de knel zijn gekomen. De totale omzet van de organisatie bedraagt ca. € 49 miljoen.

XONAR kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) onder toezicht van een Raad van Toezicht (RvT), waarbij gewerkt wordt volgens de toepasselijke Governancecode Zorg. De RvB geeft leiding aan de leden van het Management Team (MT) en zit het MT voor. Het MT bij XONAR bestaat naast de bestuurder uit de directeur Zorg, directeur financiën en bedrijfsvoering, manager innovatie & implementatie, manager strategisch contractmanagement, manager communicatie & marketing en de manager HR. De RvB wordt verder ondersteund door de managementassistente RvB/RvT. 

Het primaire zorgproces is regionaal georganiseerd onder de directeur Zorg en wordt geleid via regiomanagement vanuit de principes van integraal management. De medezeggenschap is geregeld in een cliëntenraad (CR), een pleegouderraad (POR) en in een ondernemingsraad (OR). Zie voor verdere informatie www.xonar.nl

Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht waarin de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten is vormgegeven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de besturing, organisatie, toezicht, kwaliteit (deels) en financiering van de jeugdhulp. Sindsdien opereert XONAR in een complexe, dynamische en onzekere omgeving. 

De gemeentelijke tarieven voor de jeugdhulp staan sinds deze decentralisatie onder forse druk. Dit leidt er bij de jeugdzorgaanbieders toe dat zij zich continue moeten aanpassen aan de veelheid en diversiteit van gemeentelijke regelgeving en contractuele verplichtingen. Om de continuïteit van XONAR te kunnen waarborgen vragen al deze externe ontwikkelingen van XONAR een groot vermogen tot aanpassing aan de sterk in verandering zijnde omgeving. 

De positie

De RvT bestaat nu uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de RvT toebedeelde taken. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk. 
Vanwege een nieuwe baan van de huidige voorzitter RvT en het aflopen van de benoemingstermijnen van twee leden RvT, wordt er nu naar opvolgers voor deze posities gezocht.

Taken & verantwoordelijkheden

De RvT van XONAR vervult zijn functie in overeenstemming met de toepasselijke Governancecode Zorg van de brancheorganisatie zorg en binnen de kaders van de statuten en het regelement van de RvT. De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Zorgdragen voor een goed functionerende RvB.
 • Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht.
 • Functioneren als klankbord voor de RvB.
 • Integraal toezicht houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de instelling.
 • Goedkeuren van strategische beslissingen van de RvB.

Kandidatenprofiel Lid Raad van Toezicht

Het profiel van een lid van de RvT bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Affiniteit met de doelstelling van XONAR.
 • Werkt vanuit de bedoeling en nodigt uit om na te denken of dat wat XONAR doet bijdraagt aan die bedoeling.
 • Een teamspeler die advies en toezicht in teamverband weet uit te oefenen.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het juiste evenwicht tussen onafhankelijkheid en bestuurlijke betrokkenheid
 • Het vermogen om de RvB op strategisch niveau met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen.
 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid, continuïteit, professionaliteit en dienstverlening aan een organisatie stellen, waarbij een balans wordt gezocht tussen de cliëntgerichtheid van de zorg en een stimulerend werkklimaat voor de medewerkers.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden.
 • Een goede balans tussen professionaliteit en objectiviteit versus teamspirit, humor en relativeringsvermogen.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Voor de twee vrijkomende posities in de RvT worden kandidaten gezocht met financiële/(bestuurlijk) juridische/HR-bagage op strategisch niveau. De RvT vindt het belangrijk om een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen van diverse achtergrond en ervaring te hebben.  

Specifiek aanvullend kandidatenprofiel Voorzitter

Voor de RvT van XONAR zoeken wij tevens een nieuwe voorzitter. Voor deze voorzittersrol worden een aantal aanvullende eisen gesteld:

 • Analytisch en strategisch werkniveau met ervaring in het (semi) publieke domein.
 • Ruime kennis van en ervaring met toezichthouden, ook als voorzitter.
 • Ervaring met en visie op nieuwe governance-ontwikkelingen en weet de RvT en de RvB daar op een zorgvuldige en coachende manier in mee te nemen.
 • Heeft op basis van bestuurlijke kennis en ervaring stevigheid, gezag en uitstraling en kan, in het belang van de organisatie wanneer dit noodzakelijk is, doortastend optreden.
 • Kan als toezichthouder goed omgaan met de onzekere omstandigheden van de jeugdzorg en XONAR in het bijzonder. 
 • Bevordert de totstandkoming van evenwichtige menings- en besluitvorming en zoekt hierbij een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie.
 • Is vanzelfsprekend een klankbord voor de RvB.
 • Heeft een relevant netwerk in de regio.

Honorarium 

De RvT vergadert tenminste viermaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. Honorering valt binnen de bezoldigingsklasse van XONAR conform de WNT-2 norm. Voor de leden van de RvT wordt door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Interesse? 

U kunt reageren op deze posities via onderstaande link. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 18 december. Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Karin Straus op maandag 14 december tussen 13.30 – 14.30 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07.

De werving en selectie wordt verricht door Rieken & Oomen, in de persoon van Karin Straus. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Op basis van deze gesprekken zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de selectiecommissie worden gepresenteerd en zullen er gesprekken plaatsvinden met de selectie- en adviescommissies. Deze adviescommissies vertegenwoordigen de OR, de Cliëntenraad en de Pleegouderraad. Daarnaast zal ook de RvB als adviseur in het proces betrokken zijn.

In de procedure zal als eerste de werving van de nieuwe voorzitter RvT plaatsvinden. Nadat de voorzitter is benoemd volgt de procedure voor de twee leden RvT.

Nota bene: Het betreft hier rollen in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (18-12-2020).

About this headhunter - Rieken & Oomen

Rieken & Oomen bestaat sinds 1988 en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met werving, selectie en executive search van professionals, managers, bestuurders en toezichthouders voor organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Dit doen we voor zowel reguliere functies als voor interimfuncties.

More jobs from Rieken & Oomen on Lintberg

Rieken & Oomen has been active on Lintberg since 2014.