Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Zwolle
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor Katholieke Pabo Zwolle

De organisatie

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor- en 200    masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een eigen masteropleiding: Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE) en verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Lea-dership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Jenaplan-onderwijs, Taalcoördinator, Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs en De Nieuwe Leraar. In de Raad van Toezicht ontstaan drie vacatures, waaronder die van voorzitter. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de alge-mene gang van zaken in de stichting. De Raad werkt daartoe samen met de bestuurder op basis van vertrouwen. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur, staat het College van Bestuur als sparringpartner terzijde en toetst of het College van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering daarvan oog heeft voor het belang van KPZ en de maatschappelijke doelstelling die de hoge-school heeft. De Raad van Toezicht kent een drietal commissies: de (financiële) auditcommissie; de commissie onderwijs en onderzoek en de   remuneratiecommissie.

De positie

Voorzitter Raad van Toezicht 

De voorzitter is de regisseur van het toezichthoudende proces en de primus inter pares, die de vergade-ring voorzit. Hij of zij bewaakt de continuïteit van het toezicht op het beleid en de uitvoering en stemt af over mogelijke problemen met het College van Bestuur. Van de kandidaat die wij zoeken wordt verwacht dat hij/zij:

 • ervaring heeft op een eindverantwoordelijk bestuurlijk, of vergelijkbaar, niveau; 
 • de ervaring en het vermogen heeft om op een zowel verbindende als sturende wijze de rol in-tern en, indien gewenst ook extern (als ambassadeur), te vervullen;
 • kan optreden als een goede, inspirerende gesprekspartner voor de bestuurder; 
 • ervaring heeft als toezichthouder en kennis heeft van en ervaring met hedendaagse governance vraagstukken;
 • het vermogen heeft om sturing te geven aan het integrale proces van toezichthouden en daarbij oog heeft voor de kwaliteit van het functioneren van de Raad;
 • een visie heeft op de toekomst van het leraarschap en kennis van het hoger onderwijs; 
 • visie heeft op professioneel intern toezicht;
 • de beschikking heeft over een bestuurlijk-politiek netwerk, dan wel de mogelijkheid heeft dit netwerk snel op te bouwen.

Verdere kenmerken die wij in deze kandidaat zoeken zijn: visie, ondernemend, bruggenbouwer, samen-werkingsgericht, moed, kordaatheid, proactief.

Lid Raad van Toezicht – profiel onderwijs en onderzoek

De Medezeggenschapsraad is uitgenodigd om voor deze positie een bindende voordracht te doen. Voor deze functie wordt iemand gezocht met kennis van de ontwikkelingen binnen het hoger beroepsonderwijs en visie op het verbinden van onderzoek, onderwijs en het werkveld. Deze kandidaat is innovatief, denkt vernieuwend, kent de cultuur van het onderwijs goed, heeft kennis van de digitale ontwikkelingen binnen het onderwijs en heeft affiniteit met primair onderwijs. De kandidaat gaat deel uitmaken van de commis-sie onderwijs en onderzoek.

Lid Raad van Toezicht – profiel HR

Voor deze vacature zoeken wij iemand met kennis, ruime ervaring en visie op het gebied van human resources en organisatieontwikkeling, op strategisch niveau en op de ontwikkelingen op de arbeids-markt. Iemand met kennis van aanjagen en behalen van maatschappelijke winst bij publieke en private samenwerking. Iemand die de dynamiek van onderwijsorganisaties begrijpt, inzicht heeft in de verdeling van taken en rollen tussen de leden van de Raad van Toezicht en kan optreden als sparringpartner voor het College van Bestuur en in staat is het werkgeverschap op eigentijdse wijze in te vullen. Deze kandi-daat wordt lid van de remuneratiecommissie.

Van alle kandidaten voor de vacante functies wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn en de energie hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bij de selectie van de kandidaten zal rekening worden gehouden met de gewenste diversiteit in leeftijd en gender.

Kandidatenprofielen

In zijn algemeenheid geldt dat de leden van de Raad van Toezicht besluitvaardig, proactief, integer en onafhankelijk zijn en verder dienen te beschikken over:

 • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de instelling;
 • brede bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • een academisch werk- en denkniveau.  

Kennis van en/of affiniteit met onderwijs in maatschappelijke en/of bestuurlijk-politieke context strekt tot aanbeveling.

Interesse?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet via onderstaande link. De reactietermijn sluit op 24 mei a.s.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720.

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (24-05-2019).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.