Lid Raad van Toezicht

This search procedure has been closed (30-03-2020).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Rotterdam
Employment
Permanent
Headhunter
Leeuwendaal voor Stichting PCBO

De organisatie

De Stichting PCBO (Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs) Rotterdam-Zuid kent een rijke historie en vervult tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het basis en speciaal onderwijs op Rotterdam Zuid. PCBO is ambitieus, bescheiden en sterk op de ontwikkeling van ieder kind gericht. PCBO staat voor het bieden van inspirerend kwaliteitsonderwijs op christelijke grondslag in Rotterdam Zuid. De circa 800 medewerkers van PCBO zijn er voor alle 7000 leerlingen. Zij doen dat met inzet van hoofd, hart, handen en ziel. Vanuit iedere school wordt met passie gewerkt aan goed onderwijs dat kansen biedt aan de kinderen in de diverse wijken op Zuid.

Kenmerkend voor PCBO is de ruimte die er wordt geboden aan de individuele scholen om de centrale missie, visie en beleidskaders door te vertalen naar het schoolplan en de praktijk passend bij de school en wijk. Het bestuur stuurt op afstand waar dat kan en van dichtbij waar het moet.

De strategische focus van PCBO berust op de volgende thema’s: 

 1. Kinderen centraal. Bij de scholen van PCBO is hetgeen het kind nodig heeft de leidraad. Vanuit gezamenlijk perspectief en democratische waarden wordt het beste gedaan om kinderen te laten worden wie het wil zijn.
 2. Ouders zijn educatieve partners en ambassadeurs van de school.
 3. Vakmanschap en meesterschap; “In vakmanschap “leren” we het kind en “leren” we zelf. In meesterschap geven we het kind de ruimte om te leren en leren we met en van elkaar”, en
 4. Externe oriëntatie. Bij PCBO participeert men actief en efficiënt in de omgeving van de school.

De positie

PCBO kent een tweehoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Bij PCBO zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. PCBO voldoet aan de eisen van de wet “Goed onderwijs, goed bestuur”. De visie op toezicht is (samen met andere documenten zoals het intern toezichtkader) vastgelegd in het ‘Handboek voor het intern toezicht’.

De Raad van Toezicht bestaat thans uit de voorzitter en vijf leden.

Leden van de RvT zijn voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid voor verlenging van maximaal één periode. Begin 2017 is de huidige voorzitter van de RvT aangetreden en in 2018 en in 2019 zijn in totaal (conform rooster) drie nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is daarmee met nieuw talent versterkt en werkt met elkaar in de nieuwe samenstelling aan de verdere professionalisering van het toezicht.

Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 april 2020 ruimte voor een lid uit het bedrijfsleven. Een actieve ondernemer met een duidelijke verbondenheid met Rotterdam.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht heeft als kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie en het bewaken van het normatieve kader van de instelling. 
 • Advies: het bieden van raad en advies aan het bestuur.
 • Werkgever: de raad is de werkgever voor het College van Bestuur, stelt de leden aan en regelt de bezoldiging.

De Raad van Toezicht beschikt over een remuneratiecommissie en financiële auditcommissie.
De voorzitter en vice voorzitter maken deel uit van de remuneratiecommissie. Het nieuwe lid zal deel uitmaken van de financiële auditcommissie. De beide commissies hebben een adviserende taak zodat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de voltallige RvT ligt.

De Raad van Toezicht vergadert regulier zes maal per jaar. De leden en voorzitter van de Raad van Toezicht nemen deel aan de werkbezoeken in de organisatie met directeuren en interne deskundigen om zich nader te informeren over wat er binnen de organisatie leeft. Een delegatie van de RvT heeft jaarlijks overleg met de GMR.

Kandidatenprofiel

Wat vraagt PCBO van u?

We zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze positie. 

De kandidaten die we zoeken zijn vanuit de eigen ervaring vertrouwd met de grootstedelijke situatie van Rotterdam en zijn vanuit hun bestuurlijk en/of toezichthoudend perspectief bekend met de bijbehorende maatschappelijke en politieke netwerken. 

Functie-eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring in het bedrijfsleven. Actieve ondernemer die in staat is vanuit bedrijfsmatig en ondernemend perspectief een waardevolle bijdrage te leveren aan de Raad van Toezicht. Versterkt de ondernemende cultuur, denkt “out of the box” met een scherp oog voor de beschikbare middelen en verstand van vastgoed.
 • Bij voorkeur enige ervaring als toezichthouder en/of bestuurder in een complexe omgeving in het publiek domein.
 • Een relevant netwerk op bestuurlijk en strategisch niveau. Bekendheid met de onderwijssector is een pre. 
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief.
 • Intrinsieke drive voor Rotterdam Zuid.
 • Onderschrijft de grondslag van de stichting.

Het aanbod

Wat biedt PCBO?

 • Een mooie, kleurrijke en dynamische grootstedelijke omgeving met complexiteit, diversiteit en diverse maatschappelijke vraagstukken.
 • Een toezichthoudende positie met de mogelijkheid om het PCBO onderwijs in Rotterdam Zuid verder op de kaart te zetten.
 • Een gedreven en betrokken sfeer tussen de leden van de Raad van Toezicht en richting het bestuur, de scholen en andere stakeholders van PCBO.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding die passend is bij de functie.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.

We ontvangen uw reactie graag voor 30 maart a.s.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (30-03-2020).

About this headhunter - Leeuwendaal

Leeuwendaal optimaliseert organisaties en mobiliseert mensen. Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan kennis en ervaring in het publieke domein. We mogen ons met recht rekenen tot de toonaangevende adviesbureaus voor de overheid, het onderwijs en de zorg.

More jobs from Leeuwendaal on Lintberg

Leeuwendaal has been active on Lintberg since 2009.