Lid Raad van Commissarissen (2x) (vastgoed)

This search procedure has been closed (01-03-2024).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Eersel
Employment
Permanent
Headhunter
Novesta voor WSZ

De organisatie

WSZ (Woningstichting De Zaligheden) is een Brabantse woningcorporatie gevestigd in de gemeente Eersel. Met circa 3.800 huurwoningen is WSZ de grootste verhuurder in de regio. De woningen bevinden zich verspreid over 19 kerkdorpen, gelegen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

WZS is er om mensen in de Kempen nu en in de toekomst een thuis te bieden in goede, duurzame en betaalbare woningen in een leefbare omgeving. Ze doen dit op een persoonlijke en oplossingsgerichte wijze in samenwerking met anderen en stellen de klant hierbij centraal. Deze klanten zijn de mensen die zich niet of moeilijk zelfstandig op de woningmarkt kunnen redden. Betaalbaarheid, duurzaamheid en het voorkomen van tweedeling in de maatschappij zijn sleutelbegrippen. Daarbij werken ze vanuit de kernwaarden klantgericht, samen, ondernemend, transparant en persoonlijk. Hun missie en kernwaarden bepalen hun keuzes en handelen. Heel concreet houdt dit in dat WSZ:

 • wonen betaalbaar houdt;
 • ervoor zorgt dat er meer woningen beschikbaar komen;
 • zorgt voor duurzame woningen;
 • aandacht heeft voor kwetsbare huurders;
 • zorgt voor leefbare wijken en buurten;
 • zorgt voor tevreden huurders;
 • zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering.

WSZ is een prima presterende en financieel gezonde woningcorporatie met een ambitieuze vastgoedopgave. De sector waarin WSZ opereert is dynamisch en sociaal-maatschappelijk zeer van belang. De dynamiek, denk aan de ontwikkeling van de woningmarkt in het algemeen, wijziging van regelgeving, sociaal-maatschappelijke vraagstukken waaronder het plaatsen van bijzondere doelgroepen, vraagt continu om het actueel houden van het te voeren beleid. De organisatie WSZ toont zich hierin flexibel en wendbaar.

Meer informatie over de missie & visie, de organisatie, de begrotingen, het ondernemingsplan, de rapporten en de jaarverslagen van WSZ lees je hier.

De positie

 • Toezichthoudende rol bij een ambitieuze woningcorporatie in de Brabantse Kempen
 • Combineer strategisch inzicht met maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Scherp oog op het besluitvormingsproces en positief-kritisch klankbord
 • Wendbaar, integer en gevoel voor (huisvestings)vraagstukken in de regio

Voor onze opdrachtgever WSZ in Eersel zoeken wij twee enthousiaste en sociaal-maatschappelijk betrokken leden voor de raad van commissarissen. Ligt jouw expertise binnen vastgoedontwikkeling en -beheer of heb jij een financiële achtergrond binnen een sociaal-maatschappelijke organisatie met een vastgoedportefeuille, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren!

Taken & verantwoordelijkheden

WSZ is een stichting en kent een twee lagen bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen (RvC) en één directeur-bestuurder. Binnen WSZ bestaat de RvC uit vier leden (waarvan nu twee ter opvolging vacant) met ieder een of meerdere expertisevelden. Ter continuering van haar RvC zoekt WSZ twee nieuwe leden:

 • Commissaris met profiel Volkshuisvesting en Financiën & control;
 • Commissaris met profiel Vastgoedontwikkeling en –beheer.

De RvC heeft als taak toezicht te houden op het functioneren van het bestuur en de organisatie, fungeert als werkgever voor het bestuur, en vervult een klankbordrol. De raad weegt het maatschappelijk belang en huurdersbelangen af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Als werkgever beslist de RvC over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur, volgens de principes van de Governancecode Woningcorporaties. De RvC streeft naar een pluriforme samenstelling met diverse deskundigheden, waarbij leden onafhankelijk oordelen en besluiten. De RvC bewaakt het beleid en bestuur van WSZ, toetst aan vooraf gestelde kaders in het ondernemingsplan en de begroting, en keurt belangrijke besluiten vooraf goed volgens statutaire bepalingen. De leden van de RvC worden voor vier jaar benoemd en kunnen na een eenmalige herbenoeming maximaal acht jaar zitting hebben. Binnen de RvC van WSZ zijn drie commissies actief: de auditcommissie, commissie maatschappij en de remuneratiecommissie. De commissies adviseren de RvC.

Kandidatenprofiel

De commissarissen:

 • Onderschrijven de maatschappelijke bedoeling van WSZ en voelen zich betrokken bij de maatschappelijke meerwaarde van de organisatie op lange termijn;
 • Beschikken over strategisch denkvermogen, hebben zicht op de beleidsvelden die voor de organisatie van belang zijn en kunnen ook de samenhang tussen strategische doelen zien;
 • Kunnen maatschappelijke trends signaleren, en aangeven welke mogelijke impact ontwikkelingen hebben op de missie, visie en/of strategie van de organisatie en op de volkshuisvestelijke opgave;
 • Beschikken over basale financieel-economische kennis, juridische kennis en risicobesef;
 • Zijn onafhankelijk, integer en tonen normbesef dat past bij een dergelijke maatschappelijke onderneming;
 • Hebben voldoende statuur om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurder en met elkaar en de bestuurder een strategische dialoog te voeren;
 • Onderhouden een strategisch netwerk waarin relevante ervaring wordt opgedaan die zij kunnen inbrengen bij WSZ;
 • Voelen zich betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken in de regio en de vraagstukken van huurders en woningzoekenden;
 • Weten hoe een RvC-model bij een stichting werkt, hebben voldoende tijd beschikbaar om invulling te kunnen geven aan de functie, zijn bereid deel te nemen aan een commissie en daarvoor de rol van voorzitter te vervullen;
 • Beschikken over een WO werk- en denkniveau;
 • Hebben ervaring in een verantwoordelijke rol in een organisatie met maatschappelijke impact en opererend in een politiek-maatschappelijk krachtenveld;
 • Onderschrijven de criteria zoals geformuleerd door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Specifieke functie-eisen voor de afzonderlijke leden
Commissaris met expertiseveld Volkshuisvesting & Financiën en control
Het lid met het expertiseveld Volkshuisvesting & Financiën en control beschikt over:

 • Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder de Woningwet en Besluit Toegelaten
 • Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2023;
 • Kennis van de kerntaken van een woningcorporatie;
 • Kennis over stakeholders zoals huurders, gemeenten en toezichthouders en weten wanneer en hoe deze te informeren en te betrekken;
 • Kennis van/ervaring met de doelgroep van beleid en de lokale woningmarkt;
 • Kennis van/ervaring met wonen/zorg en maatschappelijk vastgoed.;
 • Visie op (toekomstige) taken en rollen van corporaties binnen het woondomein, leefbaarheid daaronder begrepen, in relatie tot politiek/maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Visie op samenwerking met andere marktpartijen waaronder inzicht in de omgang met strategische allianties en stakeholderanalyses;
 • Bekendheid met de plaatselijke, regionale en landelijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van een woningcorporatie;
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • Het vermogen om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s;
 • Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • Bereidheid en alertheid om nieuwe inzichten in de financiële context van woningcorporaties van buiten naar binnen te brengen;
 • Kennis van financiële afwegingskaders voor het maken van strategische keuzes (door de woningcorporatie en in samenwerking met de stakeholders).

Commissaris met expertiseveld Vastgoedontwikkeling en –beheer
Het lid met het expertiseveld Vastgoedontwikkeling en –beheer beschikt over:

 • Visie op nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedmarkt en kennis op het gebied van duurzaamheden innovatieve bouwconcepten plus het vertalen hiervan naar kansen en mogelijkheden voor WSZ;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid;
 • Kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling, realisatie van vastgoedprojecten en ketensamenwerking;
 • Inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • Kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties;
 • Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting;
 • Kennis van de kerntaken van een woningcorporatie.

Persoonlijkheid en Competenties
Binnen de RvC van WSZ wordt er gewerkt in een informele en ontspannen sfeer waar ruimte is voor een gezonde dosis humor. De omgangsvorm binnen de RvC en kenmerken van de RvC-leden waar veel waarde aan wordt gehecht zijn samenvattend als volgt te omschrijven: open en transparante communicatie, respectvol, gevoel voor onderlinge verhoudingen, verbindend, positief-kritisch: hard op de inhoud en zacht op de relatie, elkaar scherp houden, nieuwsgierig en leergierig, niet risicomijdend, aandacht voor elkaar en de organisatie en met een goede benutting van ieders deskundigheid zodat WSZ de stappen kan zetten die nodig zijn. Een goed beeld bij de (huisvestings)vraagstukken die leven in de Kempen en het toezien op de juiste besteding van de euro’s is hierbij van wezenlijk belang. Graag zien wij breed ontwikkelde, gedreven persoonlijkheden reageren die goed aanvoelen wat er in het netwerk speelt waarin WSZ zich beweegt en dit in het licht kunnen plaatsen van landelijke afspraken en ontwikkelingen op
het gebied van volkshuisvesting. 

Het uitgebreidere functieprofiel is beschikbaar.

Het aanbod

De leden van de Raad van Commissarissen van WSZ ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Interesse?

Geïnteresseerd geraakt? We zijn erg nieuwsgierig naar jouw profiel, ambitie en persoonlijkheid. Neem contact op met Chris Strijbos via onderstaand formulier of 06 100 924 34. Zij verzorgt exclusief de werving en selectie voor deze posities.

Planning

 • Einde reactietermijn: 1 maart 2024;
 • Verdiepende gesprekken met Novesta: tot en met 22 maart 2024;
 • 1e gespreksronde bij WSZ: 2 april 2024;
 • 2e verdiepende gespreksronde bij WSZ: 9 april 2024;
 • Benoeming: juli 2024.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dient door de corporatie voorgedragen kandidaat getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vind je op de site van de Aw (www.ilent.nl).

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (01-03-2024).

About this headhunter - Novesta

Novesta is de betrouwbare, succesvolle, no nonsense partner bij de invulling van management- en directiefuncties in Bouw | Vastgoed.

More jobs from Novesta on Lintberg

Novesta has been active on Lintberg since 2009.