Lid Raad van Commissarissen (2x)

This search procedure has been closed (01-07-2021).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Zuid-Limburg
Employment
Permanent
Headhunter
Rieken & Oomen voor Rabobank Zuid-Limburg Oost

De organisatie

Rabobank is een coöperatieve, internationaal actieve bank die zich richt op zakelijke en rurale activiteiten met een bijzondere focus op de Food & Agri-sector. Als coöperatie heeft Rabobank geen aandeelhouders maar leden. De leden zijn meer dan gewone klanten. Zij kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank en over hoe Rabobank van betekenis kan zijn voor de leefomgeving. Rabobank heeft een landelijke verdeling gemaakt in z.g. kringen. Onder elke kring vallen vijf tot zes banken. Vanuit deze aangesloten banken wordt de kringraad samengesteld. Rabobank Zuid-Limburg Oost valt onder kring Limburg.

De bank heeft als missie “Growing a better world together” geformuleerd. Samen met klanten, leden en regionale partners zet Rabobank zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richt Rabobank zich op vijf thema’s: de energietransitie, voedseltransitie, duurzaam bouwen en wonen, digitalisering MKB en een inclusieve samenleving.

De opdracht van de Raad van Commissarissen van Rabobank Zuid-Limburg Oost ontwikkelt zich momenteel van de “klassieke toezichthouders rol” naar een rol waarin het accent ligt op versterking van de verbinding met de regio, vanuit de geformuleerde maatschappelijke thema’s. Op centraal niveau wordt deze strategie op hoofdlijnen lijnen uitgezet. Aan de lokale banken de uitdaging om hier een eigen invulling aan te geven, passend bij de actualiteit van ontwikkelingen in de regio.

Van de nieuwe commissarissen wordt verwacht dat zij op basis van hun expertise/ affiniteit met een of meer van deze thema’s, mee kunnen denken over de concrete invulling van deze nieuwe rol. De commissarissen brengen een relevant netwerk mee en bouwen dit verder uit. Als ambassadeur zijn ze proactief, maatschappelijk betrokken, zichtbaar en toegankelijk. Leden van de Raad van Commissarissen denken en handelen vanuit het belang van Rabobank, zowel vanuit verbinding als vanuit ondernemerschap.

Van hen wordt verwacht dat zij in de continue dialoog met hun achterban de thema’s verder brengen op de inhoud en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de lokale leef- en werkomgeving. Daarnaast hebben zij een scherp oog en oor voor de diverse belangen van betrokken partijen en weten deze te vertalen naar nieuwe inzichten c.q. kansen voor Rabobank. Deze fase van verkenning en doorontwikkeling vraagt van de leden van de Raad van Commissarissen passie, visie en ondernemerschap.

De positie

De Raad van Commissarissen van Rabobank Zuid-Limburg Oost zoekt twee ondernemende toezichthouders met een coöperatief hart. Toezichthouders die affiniteit hebben met actuele maatschappelijke thema’s en als ambassadeur een verbindende rol willen spelen in de regio.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Rabobank Zuid-Limburg Oost bestaat uit vijf leden. De RvC acteert binnen de wettelijke kaders. De RvC ziet erop toe dat de belangen van de, bij de bank betrokken partijen, in acht worden genomen. De RvC houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. Daarnaast geeft de RvC, zoals vastgelegd in de statuten, naast de toezichthouders rol, invulling aan de rollen van werkgever, adviseur en verbinder. De verantwoordelijkheid als toezichthouder en werkgever zijn in de huidige constructie deels belegd op kring- en landelijk niveau.

De RvC is op zoek naar versterking met twee commissarissen. Gezocht wordt naar maatschappelijk betrokken kandidaten met aantoonbare affiniteit op een of meer van de bovengenoemde thema’s. De RvC zou graag één commissaris benoemen met een stevige lokale verankering in het Heuvelland en één commissaris met een stevige lokale verankering in Parkstad.

Taken & verantwoordelijkheden

De kerntaken van de RvC zijn in het lokale statuut vastgelegd en omvatten:

 • Toezien op de commerciële en maatschappelijke prestaties van de lokale bank.
 • Uitoefenen van de (gedeelde) werkgeversrol ten opzichte van de lokale directeur.
 • Verbinden van de leden van de afdeling en de samenleving met de lokale bank, de kring waartoe de afdeling behoort en het collectief van Rabobank.
 • Adviseren van de lokale directeur bij de uitoefening van zijn/haar taak.
 • Ondersteunen van de lokale directeur en de lokale bank bij het onderhouden van contacten op maatschappelijk gebied.

Binnen de RvC wordt een taakverdeling gemaakt ten aanzien van het voorzitten van vergaderingen en vertegenwoordiging in de kringraad en de Algemene Ledenraad.

Kandidatenprofiel

Leden van de RvC:

 • Onderschrijven het gedachtengoed van de Rabobank en bewaken de invulling van de coöperatieve doelstellingen.
 • Hebben een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, wat zich uit in een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Hebben aantoonbare affiniteit met een of meer van de vijf maatschappelijke thema’s en beschikken over de kwaliteiten om deze thema’s op de inhoud verder te brengen.
 • Beschikken over invoelingsvermogen voor de medewerkers van Rabobank in de nieuwe opzet, hebben een goed gevoel voor wat goed en wat minder goed gaat en kunnen hen met raad en daad bijstaan en motiveren.
 • Hebben enig inzicht in het reilen en zeilen van de moderne financiële wereld.
 • Zijn woonachtig in Zuid-Limburg Oost en onderhouden een actief, voor Rabobank relevant netwerk in het leefgebied.
 • Denken van nature in kansen en mogelijkheden en kunnen de verbinding maken vanuit bancair ondernemerschap.
 • Beschikken over een HBO/ WO werk- en denkniveau en hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring.

Kerncompetenties

 • Toekomstgericht en innovatief
 • Verbindend en communicatief sterk
 • Zakelijk en ondernemend
 • Integer en empathisch
 • Sociale en politieke antenne.

De zittingstermijn van een lid van de RvC is drie jaar. Een lid is voor maximaal drie termijnen herbenoembaar, herbenoeming is echter niet vanzelfsprekend. Gemiddeld beslaan commissarisactiviteiten zoals voorbereiding en deelname aan vergaderingen en andersoortige bijeenkomsten 12-16 uur per maand. Honorering bedraagt € 12.240 per jaar.

Kandidaten zijn van onbesproken gedrag en houden zich aan regelgeving ten aanzien van belangenverstrengeling en het vervullen van hoofd- en nevenfuncties. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd beschikken om de functie uit te kunnen oefenen. Kandidaten dienen lid/ klant van de Rabobank te zijn.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link. 

De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur bij Rieken & Oomen. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie en adviescommissie.
Bij de selectie van kandidaten voor de invulling van beide posities zal diversiteit leidend zijn.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis op dinsdag 22 juni van 11.30 – 12.30 uur of op dinsdag 29 juni van 16.00 – 17.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 1 juli.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (01-07-2021).

About this headhunter - Rieken & Oomen

Rieken & Oomen bestaat sinds 1988 en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met werving, selectie en executive search van professionals, managers, bestuurders en toezichthouders voor organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Dit doen we voor zowel reguliere functies als voor interimfuncties.

More jobs from Rieken & Oomen on Lintberg

Rieken & Oomen has been active on Lintberg since 2014.