Lid Raad van Commissarissen

This search procedure has been closed (09-10-2020).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Roermond
Employment
Permanent
Headhunter
Rieken & Oomen voor Wonen Zuid

De organisatie

Maatschappelijk ondernemerschap staat voorop bij Wonen Zuid. Deze toekomstgerichte organisatie beheert ruim 14.000 huurwoningen in Zuid- en Midden-Limburg. Goed wonen staat centraal, zowel voor huidige als toekomstige klanten. Vanuit de missie: 'wij helpen mensen te wonen zoals zij wensen, bínnen de mogelijkheden die zij hebben, werken circa 150 betrokken medewerkers dicht bij de klant en vinden zij het belangrijke weten wat hun beweegt’.

Vanuit het ondernemingsplan 2011 - 201s/ 2020 is al een grote transformatie doorgevoerd. De komende jaren wordt dit nog verder doorgezet. Verder heeft Wonen Zuíd in de nieuwe ondernemingsvisie zes ambities geformuleerd:

 • Integrale Kern- en Wijkontwikkelíng
 • Mídden in de samenleving
 • Duurzaam bouwen en ontwikkelen
 • Vraaggestuurd in denken en doen
 • Professionaliseren van de organisatie
 • Financieel gezond blijven.

Vanuit de ontwikkelingen in de markt is ook de werkorganisatie van Wonen Zuid voortdurend aangepast en waar dat kan verkleind. Sinds 2013 is de organisatie ingerícht vanuit vier afdelingen: Wonen, Transformatie, Financiën & lCT en Strategie & Organisatie. Wonen Zuid wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Deze rapporteert aan een uit zes personen bestaande Raad van Commíssarissen (RvC), waarvan twee op voordracht van de huurders en één op voordracht van de ondernemingsraad.

De positie

De Huurdersraad van Wonen Zuid heeft de mogelijkheid om een nieuwe huurderscommissaris voor de raad van Commissarissen voor te dragen. Het profiel van de commissaris is gebaseerd op de voor huurders belangrijke thema’s.  De belangen van de huurders van Wonen Zuid worden behartigd door drie autonome huurdersbelangen-verenigingen (hbv's): Huurdersvereniging Heerlen - Treebeek – Molenberg (HTM), St. Pietersrade en Op het Zuiden (Midden-Limburg, Parkstad, Groot Nuth en Valkenburg e.o.).

Deze hbv’s worden vertegenwoordigd door de huurdersraad en ze werken proactief en constructief samen op tal van onderwerpen en voeren gezamenlijk het overleg met de corporatie in het belang van hun achterban.

De per 1 juli 2015 ingevoerde nieuwe Woningwet heeft het stelsel van woningcorporaties ingrijpend hervormd. Het taakgebied van corporaties is ingeperkt en aan het toezicht worden strengere eisen gesteld. Huurders hebben hierbij vergaande zeggenschap verkregen. Zij krijgen bijvoorbeeld een plek aan tafel bij prestatieafspraken

die gemeenten en corporaties maken en ínstemmingsrecht bij fusies. De nieuwe wet verplicht corporaties ook om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare huurwoningen toe te wijzen. Verder mogen huurdersorganisaties bij een corporatie tenminste een derde van de leden van de RvC voordragen. De hbv's van Wonen Zuid nemen dan ook bij het invullen van de toezichthouders namens de huurders in de RvC het initiatief.

Door het vertrek van een lid RvC ontstaat er per direct een reguliere vacature voor een huurderscommissaris in de RvC van Wonen Zuid. Hiervoor zoeken de drie hbv’s een sociaal betrokken toezichthouder, met strategische ervaring binnen de zorg- en/of welzijnssector.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit zes personen. Twee leden zijn voorgedragen door de huurdersbelangenverenigingen van Wonen Zuid en één lid is benoemd op voordracht van de OR. De RvC treedt op als intern toezichthouder. De RvC heeft daarbij advies- en goedkeuringsbevoegdheden. Verder vervult de RvC de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur van de organisatie. Een aantal belangrijke besluiten van de RvB behoeft de goedkeuring van de RvC.

 • Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten:  
 • het volkshuisvestelijk en maatschappelijk belang
 • het bewonersbelang
 • het bedrijfsbelang

De afweging tussen deze belangen wordt door de RvB gedaan en wordt bewaakt door de RvC. Deze kan naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden gevraagd en ongevraagd de RvB adviseren.

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van de RvB, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de raad zijn vastgelegd in een reglement. De Governance Code Woningbouwcorporaties vormt daarvoor de basis.
 • Het optreden als werkgever van de RvB. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de RvB.
 • Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
 • Het behandelen c.q. goedkeuren van majeure besluiten.
 • Het functioneren als strategisch klankbord voor de RvB: mee kunnen denken, met name in de oriënterende, meningvormende sfeer, met het bestuur op het terrein van o.a. beleid, investeringen, bedrijfsvoering, risicomanagement en samenwerking met andere organisaties.

Binnen de RvC dienen naast een brede visie, de volgende disciplines/ deskundigheden aanwezig te zijn:

 • bestuurlijk/ maatschappelijk
 • bedrijfskunde/ organisatiekunde
 • financieel-economisch
 • volkshuisvestelijk/ ruimtelijke ordening
 • vastgoedbeheer- en ontwikkeling
 • zorg en welzijn
 • juridisch
 • klantenperspectief

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar Wonen Zuid in het bijzonder. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de voltallige raad op bovengenoemde kennisgebieden voldoende knowhow in huis heeft. Gezien het belang van de financiële continuïteit dient de bedrijfseconomische kennis vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld te kunnen worden.

Leden worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijke eenmalige verlenging voor een periode van vier jaar. Het is noodzakelijk dat de RvC een duidelijke binding heeft met de regio. 

Kandidatenprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is, dat zij uit diegenen bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die verschillende relevante aandachtsgebieden (portefeuilles) hebben en bovenal over een helikopterview beschikken.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De leden moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen uit het bedrijfsleven en non-profit sector.

De leden van de RvC zijn onafhankelijk en onpartijdig en functioneren in de RvC zonder last en ruggespraak.

Naast een aantal basisvaardigheden, zoals genoemd in de Governance Code Woningcorporaties, dienen de leden te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Op hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel) terreinen van beleid. 
 • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Inzícht in strategische afwegingsprocessen.
 • Kunnen werken in teamverband. 
 • Algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting. 
 • Affiniteit met de doelstelling van Wonen Zuid.
 • Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatieve vaardigheid.
 • Sterk in omgevingsanalyses en innovatiegedrag. 
 • Beschikken over relevante netwerken.
 • Voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie.
 • Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. 
 • Ervaring in het omgaan met financiële en andere managementinformatie, zoals jaarrekeningen begrotingen, beleidsstukken.
 • Inzicht in het functioneren van de onderneming en de volkshuisvestingssector.
 • Een onpartijdige en onafhankelijke posítie, geen belangenverstrengeling.

Onderstaande kwaliteiten dienen zo mogelijk bij een of meerdere commissarissen van de RvC aanwezig te zijn, zonder dat hierover elk lid van de raad hoeft te beschikken: 

 • Deskundigheid op het gebied van participatie, communicatie, marketing en klantencontacten en andere thema's die voor huurders van belang zijn.
 • Deskundigheid op het gebied van maatschappelijk middenveld i.r.t. sociale verhuur en de maatschappelijke aspecten die bij verhuur, exploitatie en projectontwikkeling van belang zijn waaronder bestuurlijke/ politieke deskundigheid.
 • Deskundigheid op het gebied van human resources, management-/ organisatieontwikkeling en andere thema's die voor personeelsbeheer van belang kunnen zijn. 
 • Financieel-economische en juridische deskundigheid.
 • Deskundigheid op het gebied van belegging in en exploitatie van onroerend goed, de verhuur en klantdienstverlening. 
 • Deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling en bouw.
 • Ervaring met ondernemerschap en een commerciële omgeving.
 • Daarnaast streeft de RvC naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met Wonen Zuid.

Bij wonen en zorg gaat het over de activiteiten die Wonen Zuid ontwikkelt om de doelgroep zorgbehoevenden (zoals onder meer de hulpbehoevende oudere, de kwetsbare burger en de ge-extramuraliseerde woningzoekende) te kunnen blijven bedienen binnen de mogelijkheden die zij hebben. Dan gaat het niet alleen over de bestaande zorgvragen maar ook over de innovaties die nodig zijn om ook in de toekomst wonen en zorg te kunnen blijven leveren.

Ten aanzien van de doelgroep is het belangrijk dat er sprake is van empathie en compassie. Met name ook voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving die, als het gaat om huisvesting, van Wonen Zuid afhankelijk zijn.

Competenties

 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helicopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Zelfreflectie

Honorering

De leden van de RvC worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

Interesse?

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 9 oktober via onderstaande link. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Karin Straus, telefonisch te bereiken via telefoonnummer +31 (0)43 321 96 07.

De werving en selectie wordt verricht door Rieken & Oomen, in de personen Karin Straus en Marianne oude Veldhuis. Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen er gesprekken plaatsvinden met de sollicitatiecommissie(s).

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (09-10-2020).

About this headhunter - Rieken & Oomen

Rieken & Oomen bestaat sinds 1988 en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met werving, selectie en executive search van professionals, managers, bestuurders en toezichthouders voor organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Dit doen we voor zowel reguliere functies als voor interimfuncties.

More jobs from Rieken & Oomen on Lintberg

Rieken & Oomen has been active on Lintberg since 2014.