Beoogd Voorzitter

This search procedure has been closed (02-11-2021).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Maastricht
Employment
Permanent
Headhunter
Delfin Executives voor United World College

De organisatie

United World Colleges (UWC) is een wereldwijde onderwijsbeweging die mensen, landen en culturen samenbrengt voor een vreedzame en duurzame wereld.

In de turbulente wereld van vandaag is Educating for peace and impact steeds belangrijker. United World Colleges (UWC) draagt al meer dan 55 jaar bij aan intercultureel begrip, verdraag­zaamheid, duurzaamheid en samenwerking door uitstekend Internationaal Baccalaureaat-onderwijs in een internationale omgeving. UWC selecteert leerlingen met 150 nationaliteiten op hun ambitie, potentie en betrokkenheid, en ontwikkelen ze tot toekomstige leiders: sociaal, initiatiefrijk, creatief en gedreven. De bijna 60.000 alumni wereldwijd dragen iedere dag bij aan een meer vreedzame en duurzame wereld.

In Nederland worden partnerships aangegaan met individuen, stichtingen, bedrijven, overheden en alumni om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland de kans te geven zich de UWC missie eigen te maken: UWC zet onderwijs in als bron van kracht om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst.

 • In 2019, 18 scholen wereldwijd en meer dan 150 nationaliteiten.
 • Tweejarige Internationaal Baccalaureaat opleiding (5&6 vwo) met top IB-scores.
 • Sterke combinatie van uitstekend onderwijs en selectie op ambitie en potentie.
 • Leerlingen doen 250 uur per jaar maatschappelijke dienstverlening.
 • Leerlingen bepalen en organiseren het grootste deel van de extra-curriculaire activiteiten.
 • United World Programma: korte programma’s in Nederland op en rondom scholen.
 • Culturele en sociaal-economische diversiteit gefaciliteerd door het UWC beurzenprogramma.
 • Wereldwijd netwerk van 60.000 alumni en 3.000 vrijwilligers.

De UWC scholen en colleges bieden uitdagend onderwijs met impact aan 9.500 leerlingen per jaar, in 18 landen op 4 continenten. Op de UWC scholen zitten leerlingen in de leeftijd van 3 tot 19 jaar; de colleges bieden het tweejarig IB Diploma Programma voor leerlingen in de laatste twee jaar van het vwo.

Alle scholen en colleges hebben hun eigen identiteit en leggen specifieke accenten in het curriculum, ingegeven door het land, de specifieke locatie, de culturele context en de gemeenschap waarin ze zijn ingebed. Ze zijn allemaal UWC’s vanwege hun diverse leerlingengemeenschap, met leerlingen van over de hele wereld met uiteenlopende achtergronden, die samen leven en leren. Alle UWC’s hebben hun gezamenlijke missie om met onderwijs te werken aan vrede en duurzaamheid.

UWC Maastricht is de Nederlandse vestiging van UWC en opgericht in 2009. De campus van UWC Maastricht werd in 2013 geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, alumnus UWC Atlantic 1983-1985. Onlangs werd bekend dat ook zijn dochter Prinses Alexia vanaf volgend jaar haar middelbare schooltijd gaat vervolgen aan UWC Atlantic te Wales.

De positie

United World College is op zoek naar een beoogd voorzitter.

UWC Maastricht bestaat uit een PO en VO school met MosaLira en LVO als ‘bevoegd gezag’. Dem school verenigt drie leden: de Foundation UWC Maastricht, Stichting MosaLira en Stichting LVO in de Coöperatieve Vereniging UWC Maastricht U.A. Deze drie leden vormen samen met een onafhankelijke voorzitter de Algemene Ledenvereniging. De ALV bewaakt de samenwerkingsovereenkomst en benoemt de leden van het Schoolbestuur. De leden van het schoolbestuur kiezen uit hun midden de voorzitter voor de periode van 3 jaar. De voorzitter kan eenmaal worden herbenoemd tot een maximale periode van 6 jaar. Het schoolbestuur is een faciliterend bestuur en streeft de gedachte “one goal, one school and one board” na. De leden van het bestuur delen een passie voor onderwijs, diversiteit en duurzaamheid. Ze onderschrijven de missie van UWC en dragen de missie en waardes van UWC uit. De leden zijn onafhankelijk en teamgericht. Ze zijn ‘supportive’ in hun contacten met de schooldirecteur, het leiderschapsteam en de medezeggenschapsraad.

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering en realisatie van het strategisch plan van de school met inbegrip van missie, visie, strategie en beleid zoals overeengekomen met het bestuur en binnen de statuten van de school. Het bestuur ziet toe op de prestaties en risico’s van de school en de naleving van alle reglementaire en wettelijke eisen. Het schoolbestuur adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur van de school. Het bestuur onderhoudt bestaande en nieuwe netwerken om het profiel van de school te versterken en treedt op verzoek van de schooldirectie op als ambassadeur ter ondersteuning van fondsenwerving. Het bestuur streeft naar een evenwichtige verhouding als het gaat om diversiteit en achtergrond.

Binnen het bestuur zijn er twee vacatures ontstaan: de beoogd voorzitter en een lid.

Taken & verantwoordelijkheden

De voorzitter geeft leiding aan het schoolbestuur, om te zorgen dat de leden van het schoolbestuur hun plichten en verantwoordelijkheden voor een goed bestuur van de school vervullen, met als doel:

 • de toekomst van de school op lang termijn veilig te stellen. Ontwikkeling van het strategisch plan en te ondersteunen bij de strategie, de doelstellingen en het beleid van de school;
 • een passende bestuursstructuur voor de school te handhaven en een regelmatige evaluatie van de structuur, de statuten en prestaties van de school te doen plaatsvinden;
 • periodiek te rapporteren aan de ALV van de jaarlijkse activiteiten en de duurzaamheid op lange termijn van de school (strategisch en financieel), en het opstellen van de jaarverslagen en de formele verantwoordingsplicht in de Nederlandse context richting het Ministerie van Onderwijs te verzorgen;
 • te zorgen voor een correct en efficiënt verloop van de vergaderingen van het schoolbestuur. De frequentie van de vergaderingen bedraagt 6 à 8 keer per jaar;
 • op te treden als adviseur en sparringpartner voor de schooldirecteur (critical friend);
 • maatregelen te nemen waarvoor een dringende beslissing van het schoolbestuur vereist is. De voorzitter handelt daarbij binnen de statuten van de school en legt alle besluiten op de eerstvolgende vergadering van het schoolbestuur voor ter verslag en vastlegging;
 • besluiten door het schoolbestuur te laten nemen en uit te voeren in het belang van de school op lange termijn en te borgen dat het schoolbestuur zich deze besluiten collectief eigen maakt;
 • zorg te dragen voor een constructieve samenwerking met (de voorzitter van) de ALV. De algemene vergadering, bestaande uit leden van de drie partners in het Samenwerkingsverband van de school, te weten LVO, Mosa Lira en Stichting UWC Maastricht;
 • een constructieve samenwerking en professionele relatie met de schooldirecteur te creëren met bewuste inachtneming van de balans tussen afstand en nabijheid volgens de governanceregels;
 • zorg te dragen voor de beoordeling en professionele ontwikkeling van de schooldirecteur;
 • oog hebben voor de diverse stakeholdersbelangen en medezeggenschap, borgen dat deze gelijkwaardig aan bod komen;
 • toe te zien op de ontwikkeling en het onderhouden van constructieve relaties en communicatie door de schooldirectie met belangrijke stakeholders zoals UWC International. MosaLira en LVO;
 • de governancenormen in acht te nemen en te waarborgen;

Tevens vervult de voorzitter een ambassadeursrol voor de school binnen de internationale UWC community, door de school te vertegenwoordigen op internationale meetings, bij te dragen aan fondsenwerving en media-activiteiten.

Kandidatenprofiel

De beoogd voorzitter heeft een academische werk-en denknivea, een internationale uitstraling en ervaring in combinatie met regionale betrokkenheid. De voorzitter heeft een duidelijke affiniteit met onderwijs, staat achter de missie en waarden van UWC en is bereid deze uit te dragen. De beoogd voorzitter heeft de persoonlijkheid, attitude en beschikbare tijd om op professionele en empathische wijze invulling te geven aan deze rol.

Interesse? 

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link. Werving & Selectiebureau Delfin Executives begeleidt het schoolbestuur in dit proces. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mw. Elise Lansu, 06-23909009 (vanaf 10 augustus) of dhr. Frank van Buren, 06-52376777.

Een engelstalige versie van het profiel is op aanvraag beschikbaar. Uw sollicitatie zien wij graag uiterlijk 25 augustus tegemoet. Gesprekken voor de functies, beoogd voorzitter en lid schoolbestuur, zullen gevoerd worden in de tweede week van september.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (02-11-2021).

About this headhunter - Delfin Executives

Delfin Executives helpt organisaties nog succesvoller te worden. Daarom werven wij kandidaten die het verschil maken. Waarbij wij een sterke focus hebben op directie, management en toezichthoudende posities in Zuid-Nederland.

More jobs from Delfin Executives on Lintberg

Delfin Executives has been active on Lintberg since 2017.