2x Lid Raad van Toezicht (P&O en Juridisch)

This search procedure has been closed (21-12-2020).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Limburg
Employment
Permanent
Headhunter
Rieken & Oomen voor Stichting Kerobei

De organisatie

Stichting Kerobei beheert achttien scholen voor basisonderwijs, een school met voltijds dagonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De scholen staan in de gemeentes Venlo, Peel en Maas en Beesel. Bij Kerobei werken ongeveer 550 medewerkers. Zij bieden hoogwaardig en passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag aan zo’n 5000 kinderen van 0 tot 14 jaar.

Kerobei heeft gekozen voor één kernwaarde: eigenaarschap. Vanuit eigenaarschap is iedereen verantwoordelijk voor z’n eigen ontwikkeling. Niemand kan dat alleen maar heeft de ander daarbij nodig. Ontmoetingen in de meest brede zin van het woord zijn van belang: leren van en met elkaar.

De maatschappelijke waarde van Kerobei is kinderen en professionals helpen zich te ontwikkelen. Kerobei wordt vanuit eigenaarschap aangesproken op haar talenten en kwaliteiten. Door zelfbewust samenwerken creëert Kerobei de dynamische samenleving van “morgen”. Dit doet Kerobei:

 • Door ontwikkelingsgericht leren, zodat optimale kansen gecreëerd worden voor kinderen.
 • In een ontwikkelingsgericht organisatie, zodat optimale kansen gecreëerd worden voor professionals.
 • Door proactief in onze omgeving de regie te nemen.

Kerobei heeft een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Zij zijn recent aangetreden. Er is een actieve en betrokken GMR.

De positie

De Raad van Toezicht van Stichting Kerobei zoekt twee nieuwe leden die hun specifieke expertise (P&O en Juridisch) willen inzetten in de actuele dynamiek van doorontwikkeling van de organisatie.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht (RvT) van Kerobei bestaat uit zes leden. De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat zij een pluriform en multidisciplinair team vormen. De leden hebben een individuele verantwoordelijkheid en als RvT, een collectieve. De RvT is werkgever van het CvB en fungeert tevens als klankbord en adviseur. In de RvT zijn de volgende disciplines en kennisgebieden geborgd: financiën, onderwijs, juridische zaken, personeel en organisatie en bedrijfsvoering. De samenwerking in het team is te kenmerken als informeel waar het past, taakgericht en professioneel waar het moet. De leden van de RvT zijn zich te allen tijde bewust van hun verantwoordelijkheid.

De leden van de RvT kennen weliswaar een eigen specifieke expertise, maar van alle leden wordt een brede maatschappelijke oriëntatie gevraagd en het vermogen om over elk relevant onderwerp te kunnen meedenken. Openheid, respect en vertrouwen zijn belangrijke waarden in de samenwerking, evenals onafhankelijk kunnen denken en oordelen. Alle leden van de RvT beschikken over een constructief kritisch denkvermogen en durven in de discussie de scherpte op te zoeken. Ze zijn voor elkaar en voor het CvB een stimulerende, inspirerende en adviserende sparringpartner.

De RvT werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar werk door periodieke zelfevaluatie, scholing en door deelname aan activiteiten van o.a. de VTOI.

De RvT overlegt zeven keer per jaar met het CvB en tweemaal per jaar met de GMR. Daarnaast is er eenmaal per jaar een overleg met de directeuren. Er zijn drie commissies: remuneratie, financiën en onderwijs. Deze commissies komen vier tot vijf keer per jaar bijeen, buiten de reguliere vergaderingen. Naast deze formeel geplande overlegmomenten is er regelmatig informeel contact als de situatie daar om vraagt.

De RvT wil zichtbaar zijn in de organisatie. Daarbij zijn weloverwogen keuzes gemaakt die passen binnen de kaders van de zuiverheid van rol en verantwoordelijkheid.

 • Thema’s die voor de komende periode op de agenda staan:
 • Goed neerzetten en uitvoeren van het toezichtkader. De RvT is relatief nieuw in deze samenstelling en dat vraagt om herijking en aanscherping.
 • Ondersteunen van de doorontwikkeling van de visie en missie tot een doorleefd en breed gedragen, goed geborgd Kerobei-model.
 • Voortgaande professionalisering o.a. door het versterken van de advies-en sparringrol en de invulling van goed werkgeverschap.

Kandidatenprofiel

 • Beschikken over het vermogen om het beleid en het functioneren van het CvB te toetsen.
 • Hebben een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, wat zich uit in een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Hebben het vermogen en de attitude om het CvB als positief kritisch klankbord terzijde te staan, zonder in de bestuurlijke verantwoordelijkheid te treden.

Kandidaten beschikken over:

 • hbo/ academisch werk- en denkniveau
 • gedegen bestuurlijke ervaring
 • kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving
 • ervaring met modern toezichthouderschap en “good governance”
 • een relevant, voor Kerobei inzetbaar netwerk
 • bereidheid om de deskundigheid als toezichthouder verder te ontwikkelen.

Kerobei zoekt versterking op de volgende expertise gebieden:

 1. Aandachtsgebied Juridische zaken: kennis en ervaring met betrekking tot het juridische kader van de onderwijssector. Een juridische en/of bedrijfseconomische achtergrond.
 2. Aandachtsgebied Personeel & Organisatie: kennis en ervaring op het gebied van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Kennis en ervaring met betrekking tot functiebouwhuis, arbeidsvoorwaarden, reorganisatievraagstukken, etc. Kennis en ervaring met betrekking tot verandermanagement.

Arbeidsvoorwaarden

Kandidaten houden zich aan regelgeving ten aanzien van belangenverstrengeling en het vervullen van hoofd- en nevenfuncties. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd beschikken om de functie uit te kunnen oefenen. De zittingstermijn van een lid van de RvT is vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar. Honorering is passend binnen de richtlijnen van de VTOI.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link. De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur bij Rieken & Oomen. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie en adviescommissie.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis op woensdag 16 december tussen 12.00 – 13.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07. Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 21 december.

Nota bene:Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (21-12-2020).

About this headhunter - Rieken & Oomen

Rieken & Oomen bestaat sinds 1988 en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met werving, selectie en executive search van professionals, managers, bestuurders en toezichthouders voor organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Dit doen we voor zowel reguliere functies als voor interimfuncties.

More jobs from Rieken & Oomen on Lintberg

Rieken & Oomen has been active on Lintberg since 2014.