CFO

Field
Finance
Salary
€ 100.000 - 150.000
Location
Den Haag
Employment
Permanent
Headhunter
Blooming Hill

De organisatie

Onze opdrachtgever (deels PE owned), levert wereldwijd innovatieve technologische oplossingen voor de markt van verkeer en vervoer. Zij ontwerpt, ontwikkelt, implementeert, exploiteert en onderhoudt Intelligente Transport Systemen (ITS). Voor zowel bedrijven als overheden realiseren zij met circa 280 fte een omzet van € 24 miljoen.

De positie

De CFO rapporteert aan de CEO en vormt samen met de COO het managementteam. Nu de onderneming sterk groeiende is zal de nieuw te benoemen CFO op basis van expertise, overtuigingskracht en persoonlijk overwicht, de interne organisatie moeten aanpassen aan de huidige, maar zeker aan de toekomstige omvang. De CFO is eindverantwoordelijk voor alle financieel economische en administratieve aangelegenheden. Tevens vervult hij/ zij een essentiële rol in de afstemming tussen de commerciële en de operationele discipline binnen het bedrijf.

De CFO is verantwoordelijk voor het (doen) verzamelen van de financiële informatie en het ordenen en interpreteren van de totale bedrijfseconomische informatiestroom. De daaruit vergaarde kennis vertaalt hij naar een proactieve financiële aansturing van de projecten en processen. Hierbij speelt ook contractmanagement een belangrijke rol. Het is een typische projectenorganisatie, hetgeen vraagt om een stringente cijfermatige beheersing en controle. Dit geldt ook voor de verdere internationalisering. Een steeds groter gedeelte van projecten wordt in het buitenland gerealiseerd, hetgeen een andere en complexe dynamiek kent. Van de CFO wordt hierbij een actieve, initiërende rol verwacht.

Het is van belang dat hij optreedt als people manager en oog heeft voor de mensen binnen de organisatie en voor optimalisering van onderlinge relaties en taakverdeling. Hij zal vanuit een strategische visie met initiatieven komen om vanuit financieel-economisch perspectief de bedrijfsvoering van de onderneming te professionaliseren en te stroomlijnen. Kwaliteit van de dienstverlening en kostenbewustzijn moeten hierin centraal staan. Als zodanig zijn vergroting van efficiency, slagvaardigheid en discipline key issues. De beoogde groei met een factor 4 tot 5 over de komende 5 jaar zal, naast een versnelde organische groei, ook een significante M&A component hebben. De CFO zal deze activiteiten mede moeten sturen, uitwerken en versnellen door het geven van directe steun bij het zoeken, de evaluatie en integratie van deze acquisities.

Taken & verantwoordelijkheden

Meer specifiek vragen de volgende activiteiten om extra aandacht van de nieuwe CFO:

 • (Verder) ontwikkelen, implementeren en controleren van het bedrijfseconomisch instrumentarium
 • Managen van het werkkapitaal
 • Opzet maken voor een optimale planning & control-organisatie om de sturingsindicatoren te onderhouden en de benodigde sturingsinformatie inclusief risicomanagement zo efficiënt mogelijk op te leveren
 • Consolidatie van managementinformatie, opstellen van richtlijnen dan wel invulling geven aan richtlijnen die vanuit aandeelhouders zijn voorgeschreven
 • Financiële rapportage en advisering, inclusief analyses en beoordelingen van de achterliggende voortgangsrapportages van contracten
 • Financiering, fiscaliteit en treasury
 • Internationale acquisities, due diligence onderzoeken
 • Contacten met aandeelhouders, banken en andere relevante externe partijen
 • Juridische en contractuele zaken
 • Zorg dragen voor een adequate personele organisatie in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin, met andere woorden, een efficiënte, effectieve en harmonieuze inzet van de onder hem ressorterende medewerkers
 • Zorg dragen voor een juiste, volledige en tijdige totstandkoming van de kwartaal-, halfjaar-, en jaarverslaglegging
 • Sturen van ontwikkeling en standaardisatie van geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Onderhouden van externe contacten met onder meer banken, verzekeringsmaatschappijen en de accountant
 • Ontwikkelen en doen opstellen van toekomstprojecties alsmede het voorbereiden en onderbouwen van adviezen met betrekking tot voorgenomen investeringen
 • Zorg dragen voor een systeem van actief kostenbeheer en -bewaking
 • Signaleren van risicovolle projecten en, daar waar nodig, interveniëren en sturen op beperking van risico's

Kandidatenprofiel

 • Academisch opleidingsniveau in bedrijfseconomische of financiële richting, bij voorkeur aangevuld met een postdoctorale RA- of RC- opleiding
 • Minimaal tien jaar aantoonbaar succesvolle en brede financiële managementervaring in een relevante omgeving (inclusief het opzetten van nieuwe financieel-administratieve systemen, aansturen van specialisten en het doorzien van menselijke en inhoudelijke relaties)
 • Ervaring in het begeleiden van M&A trajecten
 • Inhoudelijke ervaring in het financieel-economische en strategische speelveld, waarbij (IFRS) waarderingsvraagstukken, sturingsvraagstukken, risicobeheersing en verschillende vormen van samenwerking belangrijke kenmerken zijn
 • Opgedaan binnen een of meerdere organisaties met een sterk technisch, projectmatig en internationaal karakter, bij voorkeur binnen de industrie en/of de engineering

Eigenschappen

 • Ondernemend met goed begrip van risico's en risicobeheersing zonder daarmee kansen en mogelijkheden onbenut te laten
 • Goed gevoel voor internationaal ondernemen en bereidheid hieraan een bijdrage te leveren
 • Goede analytische en strategische competenties en het vermogen te kunnen schakelen tussen het conceptuele en het operationele
 • Stevig, overtuigend, 'met beide benen op de grond', praktisch, oplossingsgericht en niet op afstand
 • 'Vakman' met een goed ontwikkeld business gevoel die in staat is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de totale onderneming
 • Positief, actiegericht en proactief
 • Authentiek, duidelijk en open

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier.

This search procedure has been closed (25-06-2015).

About this headhunter - Blooming Hill

Blooming Hill is een executive search en interim management bureau gespecialiseerd in het bemiddelen van financiële professionals op management- en directieniveau. Onze specifieke "finance" focus in combinatie met onze betrokkenheid, inhoudelijke kennis en ons netwerk zorgt voor een optimale match tussen kandidaat en werkgever. 

More jobs from Blooming Hill on Lintberg

Blooming Hill has been active on Lintberg since 2011.