Lid Raad van Toezicht

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Zwolle
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor RIBW Groep Overijssel

De organisatie

De RIBW Groep Overijssel levert in Overijssel maatschappelijk georiënteerde en betrouwbare zorg aan mensen met een beperking als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaan wij uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en bieden wij ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De organisatie heeft diverse locaties in Overijssel en telt circa 600 fte medewerkers. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. In de Raad van Toezicht ontstaat in het najaar van 2018 de vacature lid Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategisch (meerjaren-)beleid, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. De Raad van Toezicht van RIBW GO werkt conform een vastgesteld reglement.

Kandidatenprofiel

De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen één of meer aandachtsgebieden. Voor de positie die vacant is gesteld wordt een kandidaat gezocht die deel uit gaat maken van de Auditcommissie. De kandidaat dient te beschikken over:

 • ervaring met gemeentelijke of provinciale politiek;
 • een bedrijfseconomische kennis op universitair niveau;
 • gevoel voor maatschappelijk ondernemen;
 • affiniteit met de doelgroep;
 • de nodige tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met de doelstelling, de waarden en de zorgfunctie die RIBW GO heeft;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als RIBW GO stellen;
 • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en inzicht in de taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • het vermogen om het beleid van RIBW GO en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.

De kandidaat die bij het huidige team past is een stevige persoonlijkheid die de dialoog aangaat. Iemand die gericht is op samenwerking, maar zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritisch opstelt, zaken ter discussie stelt en oog heeft voor de effecten van de besluiten op de kortere en langere termijn. Persoonlijke kenmerken die de kandidaat typeren zijn: open, authentiek, initiatief nemend, besluitvaardig en communicatief.

De kandidaat die wordt gezocht dient bij voorkeur woonachtig te zijn in het werkgebied van RIBW GO en te beschikken over een relevant netwerk in het werkgebied.

De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar. De vergoeding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

Onverenigbaarheid

Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Elke vorm en schijn van bevooroordeling of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de organisatie dient te worden vermeden. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die een functie in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bekleden bij een instelling die duidelijke raakvlakken heeft met RIBW GO; personen die in de afgelopen drie jaar lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest zijn van RIBW GO; personen die een directe of indirecte opdrachtgeverrelatie hebben met RIBW GO.

Daarnaast gelden de beperkingen zoals geformuleerd in de Wet Bestuur en Toezicht.

Interesse?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet via onderstaand formulier voor 27 juli a.s. o.v.v.RIBW GO.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, Talent Performance, 050-4092720 of 06-53897499.

Nota bene: Het betreffen hier géén € 100k+ posities. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (28-07-2018).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.