Lid Raad van Toezicht

This search procedure has been closed (22-10-2019).
Field
Supervisory board
Salary
Pro Bono
Location
's-Hertogenbosch
Employment
Permanent
Headhunter
Quaestus Executive Leadership

De organisatie

Deze stichting helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag en voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring en is een kwalitatief hoogwaardige non-profit organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek wordt ingezet.

De stichting biedt steun voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van de stichting.

De stichting is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de aanvragers en stelt voor hen dan ook tegen zo min mogelijk kosten de juiste inzet ter beschikking. De gelden voor de inzet worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.

Deze stichting gelooft dat er voor iedereen die hulp en ondersteuning nodig heeft bij een ziektebeeld, gedragsstoornis of andere problematiek, hulp of therapie beschikbaar moet zijn. Daarom breidt de stichting haar activiteiten uit waarmee de inzet voor meerdere ziektebeelden en toepassingen mogelijk wordt.

De positie

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de betrokkenen van de stichting af.

De Raad van Toezicht oefent deze taken als collectief uit en is gehouden zich te richten naar het belang van de stichting als geheel. De Raad van Toezicht opereert onafhankelijk en zonder ruggespraak.

‘Good Governance’ heeft in essentie betrekking op het effectief toezicht op het bestuur en de evenwichtige verdeling van invloed tussen het Bestuur en de RvT.

Daarbij geldt de volgende taakafbakening:

Bestuur:

 • Realisatie doelstellingen;
 • Strategie en beleid;
 • Beheersing risico’s en financiering;
 • Resultaatontwikkeling.

RvT:

 • Toezicht en advies;
 • Onafhankelijk, deskundig en integer;
 • Eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit eigen functioneren.

Bestuur en RvT samen:

 • Belang stichting centraal;
 • Verantwoordelijk voor Governance en naleving Code.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en stichtingen. Daarnaast is de RvT een strategische sparringpartner van het bestuur.

Het lid van de RvT is een proactieve, kritische sparringpartner voor de directie. Samen met de andere leden van de RvT, neemt hij/zij meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen en vermeende onregelmatigheden die de directie betreffen in ontvangst en bewaakt zorgvuldige besluitvorming dienaangaande.

Verder is hij/zij in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van deze stichting en de met haar verbonden organisaties te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen.

Hoofdverantwoordelijkheden:

 • Scherpzinnig toezicht houden op en bewaken van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties;
 • Toezicht houden op de naleving van wettelijke, statutaire en andere relevante regels;
 • Optreden als strategisch sparringpartner.

Kandidatenprofiel

Het lid van de RvT beschikt over bewezen bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur als bestuurder of commissaris. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten. Hij/zij heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen de stichting en houdt daarbij rekening met de belangen van alle betrokken partijen.

Het lid van de RvT beschikt over een stevige persoonlijkheid en is besluit- en onderhandelingsvaardig. Hij/zij bezit het aantoonbare vermogen om zich op hoofdlijnen te richten en een kritisch en analytisch oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde aangelegenheden. Daarnaast is hij/zij in staat om te werken binnen een professionele, maar tegelijkertijd ook informele omgeving.

Tevens kenmerkt hij/zij zich door zijn/haar onafhankelijkheid. Hij/zij is zelfstandig in zijn/haar gedrag en durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de onderneming. Daarbij opereert hij/zij objectief en kritisch.

Profieleisen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als toezichthouden en bestuurder;
 • Deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Sterk analytisch vermogen, visie en strategisch inzicht;
 • Het vermogen én de attitude om de directie met advies terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
 • Een integere, positief kritische en onafhankelijke instelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, data-compliance, doelmatigheid en continuïteit aan de stichting stellen;
 • Ondernemersmentaliteit, besluitvaardig; hands-on en initiatief tonend;
 • Creatief en in het bezit van een gezonde dosis humor;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

 • +/- 6 uur p.m.
 • Pro bono.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link.

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

 

This search procedure has been closed (22-10-2019).

About this headhunter - Quaestus Executive Leadership

Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Consulting, Executive Search en Leadership Development. Onze missie is het ontwikkelen van een Secure Base bij Raden van Bestuur en directie- en managementteams, met als doel het stimuleren van innovatie en exponentiële groei.

More jobs from Quaestus Executive Leadership on Lintberg

Quaestus Executive Leadership has been active on Lintberg since 2008.